CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nụ cười tĩnh lặng

             

NỤ CƯỜI TĨNH LẶNG

                                                            *Tưởng niệm TL.HT Giác Lai

                                                            trước giờ tống biệt linh quan trà tỳ;

Nhất        nhật vô thường phù du

Tâm        thành kính niệm vô ưu

Cầu          chư Thánh hiền tiếp độ

Nguyện mười phương Phật đẳng thù

Giác         tha độ chúng đồng tu

Linh        thiêng siêu thăng Cực lạc

Trưởng  dưỡng chơn tánh tịnh thường

Lão          lai Tây Phương lạc cảnh

Hòa         Như Lai sứ dung thông

Thượng Như Lai sự yên bình

Thích      Mâu Ni hiện Sa môn

Giác         hữu tình thong dong hạnh

Lai           khứ ta bà tự tại

Thành    tựu quả vị Sa-môn

Viên        dung đạo đời hòa quyện

Hội          tụ tâm tánh hồi quy

Đồng       nhập vô sanh an nhẫn

Chứng    tri vô lượng từ bi

Minh       minh hạo nhiên hỷ lực

Trung     dung tứ chúng du hành

Ương      hạt Bồ đề chủng chủng

Giáo        huấn định tuệ song tu

Phẩm      hạnh Như lai đơm nụ

Chứng    trì lập hạnh xiển dương

Minh       minh trong ngoài nhuần rạng

Hệ            quả tích tụ nhiều đời

Phái        môn tư tu trầm lắng

Nguyên  sơ chơn tánh như như

Trụ          pháp vương gia hàm sự

Trì           Như lai tạng trượng phu

Pháp       duyên trần gian soi quán

Viện        hoằng phổ độ quần sinh

Minh       tỏa thiền quang chiếu diệu

Đăng       đèn chơn lý lưu quỳnh

Quang    ánh bình minh rạng rỡ

Tròn       vẹn đạo nghiệp vun bồi

Hai          phương sự tướng viên dung

Mươi      mười khuôn viên Pháp Viện

Năm        dài mênh mang vô tận

Từ           mặt bằng đồng ruộng sâu

Một         hai ba bốn… đắp bồi

Ngàn       ngàn ngày đêm… mài miệt

Chín        tám bảy sáu công phu

Trăm      năm nối tiếp điều nhu

Chín        mười tăng trưởng vô ưu

Mươi      mười tích dưỡng tư tu

           năm soi chiếu đẳng thù

Đến         đi sắc không thiền quán

Hai          phương khứ lai chìm nổi

Ngàn       ngàn phi xứ ruộng dâu

Không    rác không cây phù mộng

Trăm      rác trăm cây phủ khắp

Mười      mươi thăm thẳm bạch đàn

           bề vườn xanh che mát

Tân          cựu sinh tử vô thường

Viên        tròn công hạnh ra đi

Tịch        lắng thôi cười… tĩnh lặng

Hưởng   hưởng! A Di Đà Phật

Thượng thượng mây trắng nhàn du

Thọ         thọ cát hồng ngưng đọng!

Tám        chánh đạo… đời ly xả

Mươi      mười tự tại thong dong

Tám        giải thoát buông từ biệt

Tuổi        phong sương… đẹp mây trời

Hạ            thu đông xuân dần trôi

Lạp          đạo bóng mát che đời du phương

Năm        mươi bảy năm cát tường

Nay          dừng yên nghỉ tịnh thường trăm năm

Niết         bàn an trú thậm thâm.

                                Thanh Tịnh am, Mùng 1/6/Nhâm Dần – 2022

   

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: