CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tùng lâm tĩnh lặng

TÙNG LÂM TĨNH LẶNG

Kính tưởng niệm Trưởng lão HT. Giác Cầu tân viên tịch

Nhất           nhật vô thường khứ

Tâm            thành Phật chứng tri

Cầu            cao đăng Phật quốc

Nguyện      Tịnh cảnh hồi quy

Trưởng      dưỡng chơn tánh hiện

Lão             tùng hoá Đại Bi

Hoà            đạo đời lân mẫn

Thượng     Phật nhật Tăng huy

Giác           tuệ thường tinh tấn

Cầu            Pháp bảo chiếu soi

Viện            ta bà chuyển độ

Chủ            xướng đạo sáng ngời

Khai           tâm hiền cảm hoá

Sơn            tùng lâm xinh tươi

Tịnh           mặc đời tĩnh lặng

              phủi thị phi cười

Ngọc          ma ni trầm lắng

Thạnh         thắng đức niềm vui

Tăng          Giới, kinh luật luận

Trưởng      dưỡng Định Tuệ ngời

Giáo           pháp thêm nhuận rạng

Đoàn          thể vững cao ngôi

Năm           sáu lực tài bồi

Thành         kết đạo nẩy nở

Viên            tròn quả thảnh thơi

Hội             tụ chân như báu

Đồng          tâm đồng thể dụng

Chứng        tri nhàn tịnh vui

Minh           minh chơn lý toả

Trung         dung tướng tánh thời

Ương         mầm Bồ-đề thị

Tân             cựu hành xứ thời

Viên            quang dừng bước nghỉ

Tịch            chiếu nhẹ dòng khơi

Hưởng       Niết bàn an trụ

Thọ            bát thập nhị đời

Tám            chánh đạo tư duy

Mươi          mười sanh tử lộ

Hai              phương sống chết ngời

Tuổi           thời gian phẳng lặng

Hạ               cố chào đất trời

Lạp             hạnh thiền tinh tấn

Năm           tháng ngao du chơi

Mươi          mười công hạnh mãn

Bảy             bồ đề xinh tươi

Năm           thủ uẩn ly xả

Cao            thanh liên đài ngồi

Đăng          đèn bát nhã chiếu

Phật           xứ Tây phương ngự

Quốc          độ bất thối thời

   Nam Mô A Di Đà

   Nam Mô thường tịch chiếu

   Án Ma Ni tịnh toà

PV. Minh Đăng Quang, mùng 07/11 Canh Tý – 2020

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: