CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tưởng niệm ân đức Đức Thầy Giác An

Tưởng rằng sẽ nhớ mãi không phai

Niệm hoài, hoài niệm hình bóng Ngài

Ân tình Người danh cho nhân loại

Đức độ muôn đời mãi khắc ghi.

Đức cao vòi vọi tợ Thái Sơn

Thầy dắt con ra khỏi lối mòn

Giác ngộ cho con bỏ nẻo ác

Anh nhiên tự tại mãi tu trì.

 

Tưởng rằng không thể nào quên

Niệm hoài, hoài niệm bóng hình người xưa

Công lao chẳng quản nắng mưa

Ơn Người chỉ lối đưa đường chúng con.

Đức cao vòi vọi Thái Sơn

Thầy ơi con mãi nhớ lời Thầy khuyên

Giác ngộ con bỏ bến mẹ

An vui tinh tấn chuyên bề tu tâm.

Sa-di-ni Liên Tiên

Tịnh xá Ngọc Định, Bình Định

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: