CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 2 của chư Ni Giáo đoàn IV

Ngọc Tâm Tịnh xá Đồng Nai

Duyên lành hội đủ mở khai khóa thiền

Chư Ni từ khắp các miền

Cùng nhau câu hội kết duyên tu hành

Cây cao bóng mát gió thanh

Đạo tràng như áng mây lành đỡ nâng

Bốn mươi hành giả chuyên cần

Ngày ngày học pháp chuyển tâm mê phàm

Chơn lý soi tỏ con đàng

Vô minh bặt dứt, rỡ ràng tuệ minh

CHÁNH KIẾN thấy rõ mới tin

Tin nhơn, tin quả, tin mình (có) Phật tâm.

Tỏ thông TAM GIÁO không lầm

Con đường từ thấp tiến lần đi lên

Lớp ba lớp nhì làm nền

Đích đến lớp nhất không trên (vô thượng) quả mầu.

Chơn lý  TÔNG GIÁO dạy sâu

Thời Phật một cội, chớ đâu nhiều cành

Tăng chúng tu đắc quả lành

Cư gia hộ đạo, cội lành thiên thu

THẦN MẬT Tổ dạy công phu

Thân, Khẩu, Ý định chơn như  hiển bày

Chơn lý GIÁC NGỘ triển khai

Âm dương nhất lý không ngoài tự tâm

KHUYẾN TU ý nghĩa thậm thâm

Chấp mê cái có luân trầm đọa sa

Mê vật chất, ác sanh ra

Sống trong cái có chánh tà không phân

Vui tu trong cảnh tinh thần

Trau tâm dồi trí được phần an vui

Chỉ có đạo đức là nơi

Nương theo tu học thảnh thơi tinh thần

Chơn lý ĐI TU chỉ phân

Đắm mê vật chất lạc lầm không hay

Hành phạt tội tù khổ thay

Của mất thân thuộc chẳng ai đoái nhìn

Nguyên nhân đau khổ phát sinh

Bởi do tham đắm sắc danh khổ đời

Đi tu để được thảnh thơi

Đi tu giác ngộ biết đời mỏng manh

Đi tu thành tựu đạo lành

Đi tu dắt dẫn chúng sanh theo cùng

Tu theo chơn lý thành công

Tu theo chánh pháp thoát vòng tử sanh

Hòa mình với cảnh rừng xanh

Thiền hành, thiền tọa tâm hành thảnh thơi

Sống chung tu học chiều mơi

Biết linh chia sẻ đúng thời công phu

Bảy ngày kết thúc khóa tu

Trăm năm chung một niệm từ độ sanh (1)

Cầu cho thế giới an lành

Cầu cho tất cả chúng sanh tu hiền

Tâm yên thế giới vui yên

Tâm an thế giới tai nàn hóa không.

---o0o---

*  (1) độ chúng sanh trong tâm của mình

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: