CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh Sa Môn Quả

 

Vua Xà Thế nhân đêm trăng sáng:

“Bạch Thế Tôn xin giảng tường minh.

Sao trăm nghề nghiệp độ sanh,

Nghề nào cũng có lợi mình lợi tha.

Duy có bậc xuất gia chưa rõ,

Lợi ích gì xin ngỏ Thế Tôn?”

Phật rằng: “Xin hỏi Đại Vương,

Có người giúp việc đáng thương vô vàn.

Sớm khuya thảy nhọc nhằn lao khổ,

Bỗng người này tự bỏ ra đi !

Nghĩ Vua chẳng thiếu phước gì,

Còn ta thiếu phước âu đi kiếm tầm.

Người ấy lại xuất trần thoát tục,

Mặc bát y thu thúc thân tâm.

Nghe tin Vua có phán rằng:

Phải đưa người ấy về cung ứng hầu?”

Vua vội bảo: “Không sao thế được,

Phải cung nghinh tiếp rước cúng dường”.

Phật rằng: “Như thế Đại Vương,

Đó là quả báo Sa Môn hiện tiền”.

Đức Phật lại giảng thêm yếu lý:

“Phật hiện thân độ thế hóa trần.

Chứng rồi Chánh Giác tuệ năng,

Thuyết ra Chánh pháp mở mang đạo tràng.

Người thông hiểu tỏ tường sáng suốt,

Rằng thế gian ràng buộc tội tình.

Chi bằng lìa bỏ gia đình,

Sống đời phạm hạnh tịnh thanh nhẹ nhàng.

Có giới bổn giữ dàng quy luật,

Không sát sanh lân tuất chúng sanh.

Không dâm, không trộm, không dành,

Cũng không nói dối khoe mình linh thiêng.

Không hai lưỡi hai bên đâm thọc,

Không ỷ ngôn, ác độc gièm pha.

Không còn trang điểm xa hoa,

Không ăn sái ngọ, không ca, không đàn.

Không thọ lãnh bạc vàng châu báu,

Không li bì uống rượu say sưa.

Giới cao, giới thấp, giới vừa,

Giữ gìn thanh tịnh lọc lừa kỹ cang.

Giới trọn vẹn vững vàng tư tưởng,

Binh hùng hào chủ tướng uy nghi.

Không còn sợ hãi ngoại vi,

Nội tâm an lạc thành trì vững kiên.

Mắt thấy sắc tâm liền phòng hộ,

Năm căn kia chế ngự kịp thì.

Muốn trừ tham ái ưu bi,

Cửa thành nghiêm nhặt chớ hề dể duôi.

Khi đi đứng tới lui tự giác,

Khi đắp y, mang bát, uống ăn.

Duỗi co, nói nín, ngồi nằm,

Thảy đều tự giác để tâm biết mình.

Hạnh tri túc đạm thanh y bát,

Như phi cầm một vật độ thân.

Cánh bay dạo khắp xa gần,

Tỳ kheo tự tại nhẹ thân tịnh nhàn.

Đường khất thực tâm an, cảnh lặng,

Dưới tàng cây, rừng vắng, nhà không.

Kiết già lưng thẳng ung dung,

Xét câu đề mục gia công tham thiền.

Dứt tham ái bụi phiền sạch quét,

Trừ hận sân lửa nghiệp nguội tàn.

Hôn trầm, trạo hối xua tan,

Nghi ngờ, do dự hoàn toàn diệt phăng.

Như người được vui mừng tột đỉnh,

Thoát ngục tù dứt bịnh trầm kha.

Con đường sa mạc vượt qua,

Hết hồi nô lệ gỡ ra nợ nần.

Pháp che lấp năm phần dứt khoát,

Lần lần rồi phỉ lạc hân hoan.

Lần lần lạc thọ tâm an,

Ly trần ly dục đến thang sơ thiền.

Thiền định chứng lần lên bốn cảnh,

Dứt khổ vui thuần tịnh thân tâm.

Một màu trong sáng thấm nhuần,

Như màn vải trắng bao trùm toàn thân.

Tâm hoàn chỉnh sạch ngần vô nhiễm,

Hướng dẫn tâm chánh kiến tỏ tường.

Thân ta bốn đại vô thường,

Trong thân có thức nhiễu nhương buộc ràng.

Như viên ngọc trang hoàng sáng tỏ,

Xâu bằng dây trắng đỏ vàng xanh.

Đủ màu ngọc chiếu long lanh,

Rốt cùng ngọc cũng mong manh vô cùng.

Rút thanh kiếm từ trong bao kiếm,

Đắc thần thông biến hiện hóa thân.

Tịnh thanh chú lực toàn tâm,

Một thân hoặc biến nhiều thân lạ lùng.

Tâm thuần tịnh thần thông chứng đắc,

Túc mạng minh rõ các tiền thân.

Thiên nhãn thông thấy nguyên nhân,

Sanh thân tốt xấu do tâm dữ lành.

Tha tâm thông biết rành tâm chúng,

Như soi gương thấy đúng sạch dơ.

Nhĩ thông nghe được gần xa,

Siêu nhân Thần túc độn qua bay cùng.

Rồi đến Lậu tận thông chứng đắc,

Tứ đế tường dứt pháp trầm luân.

Không còn trở lại cảnh trần,

Hạnh lành thành tựu việc cần làm xong.

Quả thiết thực Sa Môn đạt thế,

Lợi ích nào có thể sánh hơn?”

Vua rằng: “Bạch Đức Thế Tôn,

Đạo mầu vi diệu Pháp môn tuyệt vời.

Lời thuyết giảng rạng ngời cao cả,

Như vật gì đổ ngã dựng lên.

Công ơn chỉ lối rọi đèn,

Quy y Tam Bảo phát nguyền từ đây.

Xin sám hối nghiệp dày quả nặng,

Bởi vô minh hại mạng Phụ Hoàng.

Lòng từ Đức Phật rải ban,

Một niềm hối hận, muôn vàn ăn năn”.

Đức Phật bảo: “Rõ ràng trọng tội,

Nay phát lồ sám hối thành tâm.

Từ trong Chánh Pháp thậm thâm,

Nhận nhìn cải sửa đón ngăn tu trì”.

Vua từ giã ra về đảnh lễ,

Cùng Tỳ kheo Phật kể rõ thêm.

Nếu không đại tội hiện tiền,

Vua vừa nghe Pháp đắc liền Dự Lưu.

(Trường Bộ Kinh, tập I)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: