CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bát Chánh đạo

BCD a

1. CHÁNH KIẾN

Bát chánh đạo pháp diệu mầu

Phật xưa truyền dạy làu làu tỏ thông

Thấy biết ngay thẳng thật lòng

Đó là chân lý sáng trong khai đường.

2. CHÁNH TƯ DUY

Tâm tư đâu dễ đo lường

Khéo suy nghĩ mới tận tường thế gian

Pháp trần hợp hợp tan tan

Chủ xả lìa bỏ dưỡng an tinh thần.

3. CHÁNH NGỮ

Xưa nay quân tử hiền nhân

Mở lời chánh trực cân phân đôi đường

Không nói dối biết nhịn nhường

Pháp âm vi diệu ngát hương thơm lành.

4. CHÁNH NGHIỆP

Ở đời gắng giữ tịnh thanh

Những nghề nghiệp tội chẳng hành chẳng ham

Sát sanh trộm cắp tà dâm

Quyết xa lìa ấy thiện tâm nhơn hiền.

5. CHÁNH MẠNG

Cuộc sống đừng tạo oan khiên

Đừng mua bán ác lấy tiền nuôi thân

Mà nên bố đức thi ân

Y báu chánh báu trọn phần túc duyên.

6. CHÁNH TINH TẤN

Ngày ngày cần mẫn tinh chuyên

Dù bao thử thách vẫn kiền lòng tu

Tháng năm tăng trưởng công phu

Dứt trừ phiền não vô ưu mới thành.

7. CHÁNH NIỆM

Miệt mài trì niệm hồng danh

Tam thế chư Phật long lanh sáng ngời

Chủ tâm chủ ý không lơi

Nhất hạnh tam muội đời đời an vui.

8. CHÁNH ĐỊNH

Bồ đề vô thượng cao ngôi

Thường Lạc Ngã Tịnh thảnh thơi Niết Bàn

Chơn như diệu tánh tịch nhàn

Có không tự tại ẩn tàng mười phương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: