CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Dấu son lịch sử

1. THÂN THẾ ĐẠO NGHIỆP

Hòa thượng Trí Thủ Đại sư

Văn Kính – Đạo Giám – Tâm Như lưu đời

Mười chín tháng chín tuyệt vời

Tam nhất lẻ chín mười mươi Kỷ hiền

Quảng Trị, Triệu Phong, Trung Kiên

Nguyễn tộc, bát thế thắng duyên ta-bà

Đời đời nguyện lực Di Đà

Bốn tám nguyện lớn hiển tòa hoằng dương

Khai sơn – Trùng kiến… đạo trường

Trụ trì nhiếp hóa cát tường long lanh

Cụ ông Trừng Khiết pháp danh

Diệu Quang, Hưng Nghĩa… thiện lành gia phong

Cụ bà Thị Nậy – chiếu dòng

Tự ngàn xưa, gốc Tiên Rồng luân lưu

Thiếu thời chín tuổi giỏi ưu

Tự căn tánh thích tư tu văn thiền

Kinh Nhật tụng sẵn túc duyên

Hạnh Bồ-đề sớm hiện tiền hương khai

Năm mười bốn tụ gót hài

Chùa Hải Đức thọ học bài kinh thơm

Năm mười bảy hướng Sa-môn

Trà Am chốn Tổ suối nguồn lung linh

Viên Thành sư phụ đạo tình

Khai tâm mở trí… khai kinh nhiệm mầu

Uyên – Hiển – Giải – Thủ khởi đầu

Tổ Tổ trùng ấn… thẳm sâu vô vàn

Năm hai mươi… tỏa hào quang

Thủ chúng tam bách đại Tăng giới đàn

Bổn sư ấn thị sen vàng

Đại nguyện Trí Thủ tam đàn xưa sau

Nhiệm mầu vi diệu tâm giao

Tâm Như - Đạo Giám… mật đào thiện sanh

Di Đà đức hóa căn lành

Thập Tháp cầu học… nối cành thiên hương

Phổ Thiên, Tây Thiên… bốn phương

Ngài Thiền Tôn giám đốc nương bóng thiền

Tổ Phước Huệ giáo học tuyên

Cư sĩ trí thức hằng truyền kinh thơ

Đình Thám, Khoa Toàn,… khế cơ

Xuân Huy… trưởng dưỡng ước mơ phụng thời

Tương sanh học dạy mỉm cười

Văn hóa đời đạo xinh tươi ta bà

Hăm bảy tuổi diệu ba-la

Giáo thọ Báo Quốc… hương hoa ngút ngàn

Ba la mật đẹp đạo tràng

Năm hai chín tỏa hào quang trụ trì

Ba mươi, bốn mươi… đức uy

Từ Đàm đào tạo chúng Ni buổi đầu

Linh Quang Phật học trường lưu

Kinh tế tự túc thiện mưu thế trần

Phật học, thế học cân phân

Trí lực, đạo lực nghĩa nhân giúp đời

2. DẤN THÂN HOẰNG HÓA

Cách mạng tháng tám bừng khơi

Phật giáo cứu quốc hộ đời an dân

Nguyệt san Giải Thoát góp phần

Nhân dân đại biểu nối vần tương sinh

Chùa Vua, chùa dân hữu tình

Dân - vua gắn kết phân minh đạo đời

Giới đàn Báo Quốc lên ngôi

Một chín bốn tám người người hân hoan

Thất sư tôn chứng rỡ ràng

Tăng Ni nhị bộ sen vàng ngát hương

Trung phần Phật học xiển dương

Giáo dục tư thục tựa nương khế thời

Ba cấp phát triển gọi mời

Trường Bồ đề… khắp nơi nơi tỉnh thành

Một chín năm hai sẵn dành

Giáo dục Phật học thơm danh ngút ngàn

Từ Báo Quốc – Huế sang trang

Trung phần Hải Đức … rỡ ràng thiền gia

Năm sáu, năm bảy nở hoa

Đại giới đàn… bát ngát tòa Kim Cang

Hòa thượng đàn chủ nghiêm trang

Đầm sen thiêng rực hương vàng thiên sanh

Trụ vương gia pháp hóa thành

Trì Như Lai tạng … thơm danh thế trần

Giảng sư, Hiệu trưởng… hóa thân

Giám đốc, Giám học… hiển thần hoằng dương

Từ trường lớp đến nước tương

Kinh tế tự túc thời phương Bồ đề

Một chín sáu mươi du hề

Sài Gòn – Gia Định sơn khê khơi nguồn

Khai kiến Già Lam Quảng Hương

Như thị ấn pháp thượng phương ta bà

Long lanh hạnh nguyện Di Đà

Đông Tây hội tụ ngát tòa đại bi

Trưởng đoàn tăng già thiên di

Phật giáo thế giới hỷ bi Niết bàn

Quốc đạo Lào tỏa hào quang

Hòa bình nhân loại chiên đàn trầm hương

3. XIỂN DƯƠNG PHẬT PHÁP

Một chín sáu ba nhiễu nhương

Nghiệp xưa còn đọng vấn vương phong trần

Đạo pháp dân tộc… xa luân

Ly xả nhân quả… trong ngần chướng duyên

Lửa từ bi giải oan khiên

Lửa từ bi… thắng não phiền nhân sinh

Bắc Nam Trung thắm đạo tình

Phật giáo Thống nhất niềm tin hiển bày

Mười một tập đoàn huyền khai

Hoằng pháp – Giáo dục tương lai nhiệm mầu

Nha Trang – Sài Gòn tâm giao

Ấn Quang, Xá Lợi,… nhịp cầu thân tăng

Long Sơn – Phổ Đà như rằng:

Hải Đức - Pháp Hội truyền đăng suối nguồn

Tiến lên Cao đẳng Phật đường

Chánh pháp chân đế tinh tường rộng xa

Tin Phật – Bát nhã… ba la

Đại học Vạn Hạnh nở hoa thanh bình

Một chín sáu lăm huyền kinh

Chiêm bái Phật tích… hữu tình thiền tông

Nhật Bản – Hàn Quốc – Hồng Kông

Đài Loan thân thiện dòng sông thuyền từ

Và như diệu sử kinh thư

Hoằng pháp - Tài chánh tu tư quán trừng

Bảy lăm Tổ quốc trùng hưng

Giới đàn Quảng Đức chào mừng quê hương

Tổ đình Ấn Quang về nương

Ươm hạt giống Phật xiển dương hạnh lành

Nhiệm mầu tương tức tương sanh

Đại hội bảy chuyển hóa thành Vô ưu

Sử vàng Thất bảo điều nhu

Tâm nguyện kết tụ trượng phu Bồ đề

Viện trưởng sứ mạng thượng đề

Thống nhất một mối khứ hề tông phong

Việt Nam quê mẹ Lạc hồng

Trưởng ban vận động nối dòng thiền gia

Tam mươi, tám mốt… nghị tòa

Giáo hội Phật giáo một nhà Bắc Nam

Từ đây hương sắc Ưu đàm

Thiền gia tổ ấn linh nham sen vàng

Chủ tịch trị sự đạo tràng

Sứ mạng nhiếp hóa hòa quang đồng trần

Cao niên, cao đức, cao nhân

Hòa bình Châu Á phong vân dặm ngàn

Tôn giáo thế giới kết đoàn

Giải trừ quân bị giải đàn hạt nhân

Mông Cổ, Nhật Bản nhân dân

Liên bang tụ hội tương lân sắc màu

Rồi Cộng hòa Dân chủ Lào

Á Âu gắn bó cùng nhau luận bàn

Vì hòa bình, giải hạt nhân

Thương yêu vạn loại, thương thân chính mình

4. KINH LUẬT TRUYỀN LƯU

Vì đạo pháp, vì chúng sinh

Phụng sự bá tánh hàm linh ta bà

Đi đâu cũng hạnh Tăng-già

Bốn tám đại nguyện Di Đà công phu

Từng đêm bái sám võng thù

Phẩm hạnh tích lũy Vô ưu quang thiền

Lại còn phiên dịch soạn biên

Chư Kinh, Luật, Luận ngàn thiên cát tường

Phổ Môn, Phổ Hiền, Vô thường

Di Đà, Thập thiện, Đại Phương đẳng từ

Bất tăng bất giảm tu tư

Tâm kinh, Tịnh độ, chơn như mật truyền

Luật Tỳ kheo, Bồ tát duyên

Tứ phần, Truyền giới tinh chuyên tịch trầm

Luận khuyến phát Bồ-đề tâm

Nghi thức Phật đản quán tầm sám khuya

Thường lạy bốn tám nguyện về

Tây phương Cực lạc khứ hề nhàn du

5. DẤU SON LỊCH SỬ

Đạo lực thâm cảm Vô ưu

Thương Tăng Ni nghiệp võng thù nhân gian

Lập chúng Dược Vương cứu nàn

Đại lương y giải vô vàn tai ương

Ma ha Bát nhã chơn thường

Nam mô như thị an tường bến xưa

Báo thân thất thập lục thừa

Huyễn thân viên mãn thuyền đưa sang bờ

Ngũ thập lục đạo huyền cơ

Linh sơn “Ôn” ngự kinh thơ nhiệm mầu

Giờ thiêng, ngày hai canh đầu

Tháng Ba, Giáp Tý nhịp cầu hóa thân

Quảng Hương Già Lam hiển thần

“Ôn” quy Tây cảnh –cao đăng Niết bàn

Dòng đời vô tận băng ngàn

Bóng “Ôn” nhập hóa Trăng vàng thuyền không

Đại nguyện thống nhất thiền tông

Dẫu bao năm vẫn quyện hồng nhàn vui

Tổ quốc Việt Nam rạng ngời

Bắc – Trung – Nam đẹp đạo đời ngàn thu

Phật giáo Việt Nam – mẫn ưu

Thống nhất Giáo hội điều nhu thế trần

Thượng Trí hạ Thủ thượng nhân

Thuyền từ Bát-nhã vạn phần thắng tâm

Bóng Ngài ân đức thậm thâm

Dấu son lịch sử tích trầm trượng phu.

Quảng Hương Già Lam, ngày 01/03/Kỷ Hợi – 2019

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: