CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đời Khất sĩ

Đời Khất sĩ như chim bạt gió

Lượn trời xanh rày đó mai đây

Ví như hạt nội ngàn mây

Đâu đâu cũng nước non này dạo chơi.

 

Đời Khất sĩ như chim bằng tám hướng

Đem tình yêu vạn kỷ xóa tham tàn

Đem pháp hành tung rải khắp muôn phang

Hầu dắt dẫn chúng sanh về cõi tịnh.

 

Y bá nạp bức họa đồ vẽ sẵn

Đưa vạn loài thoát khỏi bến trầm luân

Hay hồng vân chở khách vượt cõi trần

Xa bến tục, an nhàn miền lạc thổ.

 

Quả bát ấy, bầu càn khôn vũ trụ

Chứa vạn loài, hàm thức chúng sanh chung

Hay phước điền để bá tánh vén vun

Trồng cội giác, Bồ đề tâm bất hoại.

 

Là Khất sĩ, đường đời đi cứ rải

Lẽ sống chung bình đẳng mãi không cùng

Lý học xin, nguồn sống chúng sanh chung

Cho biển giác sôi bùng trong huyết quản.

 

Những triều sóng anh minh không phai loãng

Vị hiềm thù, ngạo mạn chẳng còn đây

Kết đoàn nhau với lý tưởng chung xây

Dưới chân Phật những đài sen vàng ánh.

 

Khi nhân thế mưa buồn chưa hẳn tạnh

Là có nơi sưởi ấm những thân đơn

Khi thế nhân còn cháy mãi lửa hờn

Là có nước nhành dương luôn nhuận rưới.

 

Và Khất sĩ đường đời đi mãi tới

Cùng hô to, này hỡi chúng ta ơi!

Vai đồng vai, chân đồng bước kịp thời

Lên thuyền giác, trở về đời giải thoát.

 

Người Khất sĩ như hạt rừng thỏa thích

Nay đồi thông, mai khe suối là nhà

Tâm đại đồng nuôi chí lớn vị tha

Lòng bình đẳng, đượm nhuần câu bác ái.

 

Đời Khất sĩ, đời tự do hồ hải

Như mây ngàn chẳng trụ một nơi nao!

Tay vững chèo đưa khách vượt ba đào

Chốn tịnh lặng, Niết bàn đồng an nghỉ.

Bút tích của Hòa thượng Pháp sư

2A. Đời Khất sĩ 1

2B. Đời Khất sĩ 2

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: