CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoa trí sáng trong

AN thân điều phục chế nơi căn

CƯ định tâm yên đoạn ý xằng

KIẾT giới chuyên tu gìn phạm hạnh

HẠ phần kiết sử tỏ khuôn trăng

 

THÚC môn mẫn tiệp lý kinh hằng

LIỄM giáo kiên trì vượt khó khăn

THÂN mãi đạo lành nghiêm xả chấp

TÂM tròn nghiệp giải trí hoa giăng

 

TRAO tài ý luyện hừng đông tỏa

DỒI đức từ bi ánh huệ thăng

ĐẠO lực bền gan Chơn lý vững

HẠNH y Phật Tổ đạo viên thành

 

AN bình tứ đế cùng tu tập

NHIÊN kết dung hòa chúng hợp tăng

HỶ lực hùng tâm bi dũng trí

LẠC xả ba ngôi hưởng Niết bàn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: