CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lắng nghe Kinh Thánh cầu

Một lòng đảnh lễ chân sư

Bậc Thầy mô phạm tâm từ giảng kinh

Lời sâu ý hợp thâm tình

Khơi cho hội chúng niềm tin pháp mầu

Mở Kinh Trung bộ rộng sâu

Bài hai mươi sáu “Thánh cầu rõ ghi

Ba phần toát ý tuệ tri

Diệt trừ ái khổ, sầu bi, ưu phiền

Tránh vào cuộc thế đảo điên

Thẳng đường đạo hạnh an nhiên xuất trần

Học kinh thơ thới tâm thân

Ấy là trung đạo vẹn phần thiết thi

Bỏ hai thái cực hiểm nguy

Khổ hạnh ép xác thân bì bọc xương

Hưởng thụ thái quá đời thường

Cả hai ngăn bước con đường Nhập lưu

Bậc Chánh Giác đã xả ưu

Chứng ngộ tối thắng truyền lưu muôn đời

Pháp môn Tứ đế rạng ngời

Khổ Tập Diệt Đạo không rời tư duy

Mỗi pháp như thật chánh tri

Theo chi phần ấy hành trì sáng soi.

“Tiểu kinh Dụ dấu chân voi”

Muốn tìm voi báu, phải noi dấu này

Những ai tầm đạo cao dày

Tam Vô lậu học kinh đây rõ ràng.

Pháp môn trong Ánh đạo vàng

Không ngoài Tứ đế âm vang Phật truyền

Người tu cần phải tinh chuyên

Xác định đúng hướng con thuyền lý chân.

Bài kinh “Khúc gỗ” nghĩa phân

Tránh xa tám nạn tinh cần tiến lên

Lõi cây khúc gỗ chắc bền

Thể nhập tri kiến lập nên đạo lành

Tỳ-kheo hiểu rõ pháp hành

Chứng đắc quả vị Vô sanh Niết-bàn.

(Mây Viễn Xứ - India ngày 09.08.2021)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: