CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ly xả bốn tướng tinh tấn tu hành

Phật rằng: Ngũ uẩn giai không

Sắc thân tứ đại trong vòng tử sanh

Từ vô lượng kiếp xoay quanh

Luân hồi lên xuống theo gành mê tân.

 

Chấp ta mắt đẹp trong ngần

Chấp ta mũi miệng bao lần vào ra

Chấp ta thân tướng ngọc ngà

Bao đời rồi cũng tha ma mộng hồn.

 

Chấp người xinh đẹp thua hơn

Chấp người được mất, giận hờn có không!

Chấp người bọt nước biển đông

Lênh đênh chìm nổi bên dòng tử sanh.

 

Chúng sanh vô tận phù vân

Chấp chi vô lượng tham sân nghiệp đời

Phù du điên đảo luân hồi

Buồn vui lẫn lộn chơi vơi nẻo trần.

 

Tướng thọ giả như đông xuân

Bốn mùa khổ - lạc xoay vần oan khiên

Chấp mê vương vấn não phiền

Buông bỏ cố chấp là tiên trong đời.

 

*****

Nay khuyên tất cả người người

Nhận ra tứ tướng vốn thời mộng du

Thức thời tinh tấn công phu

Tự mình tỉnh ngộ tự tu lòng mình

Tham - sân buông bỏ mê tình

Không chấp không khổ… tâm linh an bình

Nguyện cầu Phật tổ chứng minh

Một lòng tu tập viên thành đạo chơn.

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: