CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nối dòng Thánh - Báo Phật ân

*Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

HỌC pháp Hỷ Xả thậm thâm

PHẬT hành Tứ đế sáng tâm chơn thường

TỎ làu rạng suốt kinh thư

TÂM thiền tĩnh lự vô tư thanh nhàn

MỞ Từ tuệ giác soi đàng

KHAI hoa Bi mẫn chúng sanh an bình

DÒNG đạo bị ẩn vô minh

THÁNH nhân vẹt mở tâm linh chiếu ngời

NHÂN ngã thọ giả đầy vơi

NGÀY ngày trau chuốt thời thời lầm mê

NHÀ trường giảng dạy răn khuyên

GIÁO pháp chư Phật ngộ liền thoát ra

ĐỀN ân tứ trọng thâm cao

ƠN sâu núi cả sánh sao cho vừa

TỔ tầm Chơn lý khai đường

THẦY trao huệ nhãn định tường pháp thân

BÁO hiếu tuệ trí cần trau

PHẬT thân nối tiếp Phật thân truyền thừa

ÂN dày đạo chánh xa xưa

ĐỨC hạnh nguyện gánh mãi thường khắc ghi.

 

Nhân ngày Nhà giáo chúng con thành kính tri ân:

Những bậc Ân sư, Thầy hiền khả kính đã cho chúng con “Pháp thân Huệ mạng” được “Phước Trí nhị nghiêm, đạo thọ miên trường và Phật sự viên thành”.

Những thầy giáo cô giáo, người đã dạy cho chúng em hiểu biết kiến thức  được sức khoẻ dồi dào, cát tường như ý.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: