CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thất bảo Giác Ngộ

Thân tặng TT. Thích Nhật Từ
nhân ngày lễ Khánh thành chùa Giác Ngộ
ngày 28/8/2016

HTToan chuaGNgo

CHÚC Phật pháp được hưng long

MỪNG nhân gian được tươi hồng thiền quang

ĐẠI ân, đại đức rỡ ràng

LỄ tạ Tam bảo khương an thế trần

KHÁNH hỷ công đức thiên chân

THÀNH vô lượng phúc, trong ngần tướng tâm

CHÙA xưa lan tỏa hồng ân

GIÁC tri chiếu diệu thất phần tuệ hương

NGỘ đời, ngộ đạo hoằng dương

QUẬN huyện xứ xứ, bốn phương thiện lành

MƯỜI mươi tích tụ tinh anh

THÀNH trì nhẫn pháp vô sanh nhiệm mầu

PHỐ phường lai khứ nhịp cầu

HỒ thiêng an định tâm giao kinh hiền

CHÍ lực bi dũng hạo nhiên

MINH minh trầm mặc ánh thiền long lanh

DO ân đức Tổ hóa thành

THƯỢNG trung hạ phẩm trổ cành liên hoa

TỌA thị mài miệt thuần hòa

TRỤ pháp tinh tấn Tăng-già thơm hương

TRÌ Như Lai tạng chơn thường

THÍCH Mâu Ni hiện cát tường phạm âm

NHẬT nhật sâu lắng thậm thâm

TỪ bi hỷ xả… kết trầm Tỳ lô

ĐẠI hùng, đại nguyện nam mô

TRÙNG phùng tánh Phật hư vô suối nguồn

TU sửa trụ xứ đạo trường

VIÊN dung thể tướng nối đường tông phong

THÀNH ta bà… nở sen hồng

TÂM hiếu, tâm hạnh hợp dòng thăng hoa

NGUYỆN lực tăng trưởng ma ha

TRI nhân, tri đức hằng sa nghĩa tình

ÂN sâu vô lượng lung linh

TAM thế chư Phật hiển minh vô vàn

BẢO sở thân chứng nghiêm trang

THẦY xưa hạt giống Kim Cang Bồ-đề

TỔ tổ ấn thị du hề

NHÂN duyên nối pháp sơn khê dặm ngàn

NGÀY nay phụng hiến huy hoàng

TƯỞNG kính ân đức báo thân tiền hiền

NIỆM nhớ vô lượng hựu huyền

CỐ công giáo dưỡng ấn truyền thọ trao

HÒA tương hội, hòa mật đào

THƯỢNG trí dũng, thượng bi mầu… Linh Sơn

BỔN duyên lai khứ dấu mòn

đệ gặp lại như còn trong mơ

THÍCH Ba-la-mật… đợi chờ

THIỆN Tỳ-kheo đến đúng giờ nhập môn

HUỆ trí Bát-nhã trường tồn

VIÊN minh hằng hữu, thượng tôn nhiệm mầu

MÃN Như Lai sứ… xưa sau

CÔNG ĐỨC vi diệu thiên thu thừa truyền.

                             **A Di Đà Phật thắng duyên

                             Mười phương tịnh lạc, hiện tiền an vui.

Chùa Giác Ngộ, 26/7/ Bính Thân (năm 2016)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: