CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền

thien

Vạn thuở uy nghi một dáng ngồi

Kiên cường dạ thản mặc giờ trôi

Gương xưa Phật Tổ khơi nguồn định

Hạnh cũ Tôn Sư dụng pháp bồi

Hướng đạo bình thân lìa ái nhiễm

Phương lành tỉnh chí đoạn phiền lôi

Đầu trăng huệ sáng soi cùng nẻo

Pháp Bảo ba tầng đúng vị Ngôi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: