CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp thiền định

Pháp Thiền định tập trung tư tưởng

Bế ngũ quan quán chiếu vạn duyên

Thân tâm thanh tịnh định thiền

Tìm ra các pháp trước tiên là gì?

Pháp vốn nó không chi có thực

Bởi chúng sanh có thức sanh tâm

Sanh tâm cố chấp mê lầm

Lầm sai nên phải thăng trầm tử sanh

Đường sanh tử quẩn quanh cứ khổ

Luân chuyển hoài không chỗ thoát ra

Cũng vì bảo thủ chấp ta

Tìm ra các pháp vốn là huyễn không

Đã hiểu suốt từ trong chí ngoại

Trí huệ thông vô ngại chi chi

Nên thường hoan hỷ từ bi

Tâm thân vui vẻ không gì bàn lo

Sống thoải mái tự do an lạc

Nỗi mừng vui giải thoát nhẹ nhàng

Tuy là ở cõi trần gian

Mà tâm an ngự Niết-bàn tịnh yên

Vào đại định trần duyên chấm dứt

Giữ điều hòa hơi tức ra vào

Không còn một chút lãng xao

Chân như tịch tịnh khác nào sắc không.

Khi nhập định, định rồi buông xả

Lâu thuần chân nhơn ngã chẳng còn

Một lòng giữ dạ sắc son

Định năng sanh huệ tội mòn phước tăng

Thì kiến tánh minh tâm tỏ ngộ

Máy huyền cơ thố lộ phơi bày

Thông tri quá khứ vị lai

Lục thông ngũ nhãn đến ngay cho mình

Là thâm diệu huyền linh tối thượng

Ráng thật hành tăng trưởng quả căn

Pháp này quý báu vô ngần

Truyền trao bí pháp Tuệ đăng giúp đời.

trích "Diệu lý Tuệ đăng"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: