CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp tu tối thượng

Hít vào thầm tưởng Phật

Thở ra miệng mỉm cười

Thân tâm thường thanh tịnh

Suốt đời vẫn vui tươi.

Ngày đêm thường vắng lặng

Chẳng vướng bận điều chi

Sống cuộc đời tự tại

Cảnh Phật hiện tức thì.

Cách kềm tâm phục ý

Chẳng suy nghĩ chi chi

Để tâm thường trống lặng

Định phát huệ tức thì.

Tịnh lặng nghe hơi thở

Biết rõ lúc vào ra

Là niệm số tức quán

Trăm muôn ngàn tịnh định.

Định huệ trí phát sanh

Thần thông vô quái ngại

Biết quá khứ vị lai

Ba đời đều thông suốt.

Pháp môn nầy tuyệt diệu

Giới định huệ gồm thâu

Đúng con đường giải thoát

Các chư Phật ba đời.

Điều hành theo pháp ấy

Giải thoát cả thân tâm

Đoạn dứt hẳn mê lầm

Chứng thánh vô thương đạo.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: