CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn thường phúc nhân

CHƠN THƯỜNG PHÚC NHÂN

Nhớ ngày Tri sự ly trần

Trong năm Quý Hợi vắng lần bóng tăng

Hôm nay Ngài đặng siêu thăng

Cúi đầu đảnh lễ đức hằng vô biên

Ngài đi dạo khắp các miền

Nhiều năm kinh nghiệm pháp thiền đổi trau

Đức ngài Tri sự tuổi cao

Hạnh tu khất thực công lao rất nhiều

Chư tăng Khất sĩ kỉnh yêu

Cùng chư thiện tín thảy đều mến thương

Đạo mầu Ngài được tán dương

Pháp lành Ngài được chơn thường phúc nhân

Cách tu, lối sống thanh bần

Mang y quảy bát xả thân tu hành

Đói no đấp đổi tuỳ thân

Giờ giờ phút phút chuyên cần sử kinh

Giới điều Ngài khéo giữ gìn

Cũng không sắc tướng âm thanh bên ngoài

Cũng không áo mão cân đai

Theo lời Thầy Tổ ngày ngày tiến tu

Theo thời khắc biểu công phu

Liên đài tịnh toạ thiên thu Niết-bàn

Chuyến đò xưa đã chuyển lai

Đoàn người Tăng lữ tiễn Ngài chia ly

Khen Ngài bền luyện cuộc thi

Hồng danh bửu sám bước đi ta bà

Nay thân gửi lại quê nhà

Hồn đi cho nhẹ dễ qua nhịp cầu

Ngày qua tháng lại đêm thâu

Hình như điển chớp trên bầu không gian

Như hoa sớm nở tối tàn

Cũng như bọt nước bể tan mấy hồi

Cũng như nước chảy, bèo trôi

Như mây tan hiệp ôi thôi thường mau

Đức thầy dạy đạo khổ lao

Nay chư đệ tử lẽ nào lãng xao

Chỉ còn pháp thật quý bao

Mới mong thoát khỏi khổ đau trong trần

Chúng con kết tựu tinh thần

Cúi đầu đảnh lễ tiếng chuông cúi quỳ.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: