CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khoá tu dâng Thầy

KHÓA tu đã được mở ra

SỐNG trong giới luật, vào nhà Như Lai

CHUNG cùng tu tập dồi mài

TU Giới, Định, Tuệ quý Ngài truyền trao

HỌC hành văn tuệ thanh cao

LẦN này tu học biết bao công dày

THỨ nhất đền đáp ơn Thầy

MƯỜI phương chư Phật nơi đây chứng lòng

SÁU lăm năm lập Đoàn xong

TỔ truyền Thầy nhận ước mong trở về

CHỨC vụ chứng đắc Bồ-đề

TẠI tâm soi sáng chẳng hề tỏ phân

TỊNH tu bảy bữa chuyên cần

XÁ lạy đền đáp kính dâng lên Thầy

NGỌC ma-ni sáng tại đây

TRUNG hòa giới đức, chuyển xoay ngôn từ

VÀO nơi cảnh tịnh Chơn như

NGÀY về dự lễ Ân sư Đức Thầy

MÙNG mười chính thức lễ đài

BA đời chư Phật triển khai đuốc từ

THÁNG ngày tu học suy tư

HAI bộ Tăng chúng ưu tư lo tròn

NĂM lăm năm, một dấu son

QUÝ thay Thầy nhận Ni lưu vào Đoàn

MÃO niên Ni chúng hân hoan

DO tròn bổn phận cưu mang ơn Thầy

NI lưu tu học hàng ngày

TRƯỞNG dưỡng đạo đức tỏ bày ước mong

HIỆP hòa đức tính sạch trong

LIÊN đài Thầy chứng tấm lòng Ni lưu

ĐĂNG hương hoa quả thắng ưu

CAI sanh tuệ giác Tỷ-khưu-ni Đoàn

VÀ nương Tăng bảo cưu mang

LÀM cho giáo pháp lời vàng được vang

LỄ bày tiếp đón nghiêm trang

TƯỞNG nhớ ơn đức Thầy ban thuở nào

NIỆM ơn dạy dỗ truyền trao

NĂM dài tháng rộng làm sao đáp đền

MƯƠI hai lời nguyện đọc lên

LĂM hành độ cả chẳng quên lời nguyền

NĂM nay thật đủ phước duyên

ĐỨC Thầy du hóa khắp miền mọi nơi

THẦY đi để lại cho đời

GIÁC hạnh viên mãn thảnh thơi tâm hồn

AN nhiên về cạnh Thế Tôn

THU về Tự tứ bảo tồn nhớ ơn

NHẬN bảo vật lễ cúng dâng

NI chúng một dạ kính vâng lời Thầy

GIỚI luật gìn giữ không rời

GIÁO pháp tu học nhớ lời Thầy khuyên

ĐOÀN du Tăng Khất sĩ hiền

BA đời chư Phật lưu truyền hậu lai.

TKN. Nguyên Liên

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: