CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bốn nguồn sanh phước

Tỳ-kheo phước báu bốn nguồn

Sanh thiện, hạnh phúc, tịnh thường… an vui.

 

Thứ nhất - Thành tựu Phật ngôi

Tịnh tín bất động, phụng thời kính tin

Mười hiệu vô thượng tâm linh

Điều Ngự, Ứng Cúng… chí thành ngưỡng tôn!

 

Thứ hai - Vi diệu pháp môn

Thành tựu tịnh tín… tâm hồn thảnh thơi

Sanh thiện, hạnh phúc đời đời

Pháp bảo bất động hướng nơi an hòa.

 

Thứ ba - Phúc thọ Tăng-già

Thiện hạnh, trực hạnh… báu tòa sen thiêng

Ứng lý, chánh hạnh pháp duyên

Cung kính đảnh lễ nhiệm huyền nhân gian.

 

Thứ tư - Giới đức huy hoàng

Bậc thánh ái kính đạo tràng trang nghiêm

Không uế nhiễm, không não phiền

Người trí tán thán… định thiền phước sanh.

(Phổ thơ phẩm Nguồn Sanh Phước, Kinh Tăng Chi Bộ I, chương 4, ĐTKVN)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: