CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bóng mát trường thọ

Thành kính cúng dường chư Tôn đức

và đại chúng Phật giáo tỉnh Bình Dương

nhân ngày Bố-tát (30/6N/Đinh Dậu – 2017)

Phat aa

Như vầy, một thuở tôi nghe

Vườn Cấp-cô-độc, Phật về Thắng Lâm

Gọi chư Tỳ-kheo nhủ thầm

Dạy pháp trú độ ngàn năm… úa vàng

Chư thiên tam giới bàng hoàng

Vui mừng hớn hở, ngỡ ngàng thiên cung

Rằng cây Trú độ vỡ tung

Lá vàng rơi rụng khắp cùng mênh mang

Chư thiên ca múa rền vang

Tử sanh – sanh tử tuần hoàn xưa nay

Lá vàng quy hướng thiền nhai

Kết ra mạng lưới nối bài xum xuê

Chư thiên hớn hở đi về

Thấy hoa Trú độ di hề mỏ chim

Dòng thời gian chuyển diệu huyền

Hoa Trú độ nở hạo nhiên bát tròn

Bát tròn sắc sáng màu son

Lạc thường chiếu diệu hương thơm ngút trời

Một trăm do diên tuyệt vời

Tháng tư mùa hạ ngời ngời thanh trong

Chư thiên khắp cõi thỏa lòng

Năm thứ dục lạc sắc hồng lung linh

Bừng lên đặc tính lưu quỳnh

Ngàn chư thiên hội, tự mình mừng vui

Tương sinh ý nghĩa ngọt bùi

Vị Thánh đệ tử chứng mùi thiền na

Vừa khởi niệm, muốn xuất gia

Tâm thức vàng úa như là cây khô

Nhìn thế sự tỉnh cơn mơ

Tất cả buông rũ hửng hờ mây trôi

Ôi thôi! Bừng ngộ kiếp người

Cạo bỏ râu tóc thoát đời phù sinh

Lìa nhà cửa, lìa đệ huynh

Cà-sa phủ kín, tiền tình sạch không

Cảm nhận đời như dòng sông

Tâm tánh vàng úa, cõi lòng héo khô

Từ đây Trú độ sang bờ

Tất cả rụng xuống mộng hồ phù du

Thánh đệ tử quyết đi tu

Ly dục, bất thiện, ác thù… phủi buông

Tự lòng giác, quán, vô thường

Ly sanh hỷ lạc tựa nương đạo mầu

An trụ Sơ thiền buổi đầu

Thánh đệ tử nối nhịp cầu ngày xưa

Như cây Trú độ thuyền đưa

Từng bước vượt cõi tam thừa tử sanh

Một ngày giác, quán… tựu thành

Không giác, không quán, vô sanh chính mình

Nội tâm tịch tịnh… minh minh

Định sanh hỷ lạc… tự mình nhẹ quên

An trú Nhị thiền tiến lên

Thánh đệ tử chứng diệu huyền thượng sanh

Màng lưới Trú độ tinh anh

Nối kết vô lượng thiện lành làm nên

Ly hỷ lạc… xây tảng nền

An trụ xả, trí niệm duyên vô cầu

Thân cảm giác lạc thẩm sâu

Thánh gọi xả niệm lạc mầu vô biên

Chứng không… an trú Tam thiền

Tương ứng nở nụ mỏ chim khơi màu

Lòng Thánh đệ tử thanh cao

Diệt lạc, diệt khổ sắc màu nhân sinh

Ưu, hỷ cũng diệt thắng tình

Không khổ-lạc, xả niệm thanh tịnh lòng

Tứ thiền an trụ thuyền không

Như hoa tròn trịa bát hồng ba-la

Tam thập tam thiên nở hoa

Vô lượng an tịnh trú tòa ma-ha

Một ngày lậu tận thiền gia

Tâm – huệ giải thoát… ấy nhà Như Lai

Sáu căn tĩnh tọa ngày ngày

Tự tri, giác, tác… chứng ngay hiện tiền

Thành tựu an trụ định thiền

Sự sanh đã hết, tảng nền tông phong

Điều cần làm đã làm xong

Không tái sanh nữa, thoát vòng tử sanh

Như cây Trú độ úa cành

Nở hoa tròn trịa… vô sanh nhiệm mầu

Tỳ-kheo lậu tận thượng cầu

Thành tựu tôn quý vượt sầu nhân gian

Úa vàng thế sự mênh mang

Cạo bỏ râu tóc, thoát ngàn tử sinh

Xa lìa bỉ thử tiền tình

Trăm thứ khổ não phiêu linh thế trần

Mặc áo cà-sa pháp thân

Không nhà, không cửa hóa phần thắng duyên

An trú đạo, giải ưu phiền

Lậu tận giải thoát chứng thiền định gia

Tâm tuệ thanh tịnh thăng hoa

Tự tri, giác, tác… chứng tòa Như Lai

A-la-hán dứt bi hài

Vượt ngàn tam giới thiên nhai ta bà

Phật dạy Bát-nhã ba-la

An lạc tự tại nhập tòa đại bi

Nam mô bất khả tư nghì

Đại hỷ, đại xả… sá gì buồn vui

Nam mô một thoáng bồi hồi

Bóng mát trường thọ… niềm vui ngút ngàn!

Nam mô Cực lạc Tây phang

Tự lòng thân chứng Niết-bàn thiên thu.

Thanh Tịnh am, 14/6/Đinh Dậu

***********************************************

KINH TRÚ ĐỘ THỌ

(Trích Kinh số 2, Phẩm Bảy pháp, Kinh Trung A-hàm, Tập 1)

Tôi nghe như vầy:

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại Thắng lâm trong vườn Cấp cô độc.

Lúc bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu lá cây Trú độ Tam thập tam thiên úa vàng, lúc đó thiên chúng ở Tam thập thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ rụng. Rồi thì lá cây ở Tam thập tam thiên đã rụng. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng lá cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ mọc lại. Rồi thì lá cây Trú độ ở Tam thập tam thiên đã mọc lại, lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ kết ra mạng lưới. Rồi thì cây Trú độ ở Tam thập tam thiên đã kết mạng lưới.

Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ nở nụ giống như mỏ chim. Rồi thì cây Trú độ ở Tam thập tam thiên đã nở nụ giống như mỏ chim. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên cho rằng cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa giống như cái bát. Rồi thì cây Trú độ ở Tam thập tam thiên đã nở hoa như cái bát. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên hớn hở cho rằng cây Trú độ chẳng bao lâu hoa sẽ nở tròn trịa. Nếu cây Trú độ nở hoa tròn trịa thì nó chiếu ra ánh sáng, màu sắc và tỏa ra mùi thơm trong chu vi trăm do-diên. Lúc bấy giờ vào tháng tư mùa hạ, các vị Tam thập tam thiên vui đùa với năm món dục lạc cõi trời. Đó là Tam thập tam thiên tập trung dưới cây Trú độ mà hưởng thọ sự hoan lạc.

“Theo ý nghĩa như thế, vị Thánh đệ tử cũng vậy. Khi suy nghĩ đến việc xuất gia, lúc đó vị Thánh đệ tử như là chiếc lá úa vàng, cũng giống như lá cây Trú độ ở cõi Tam thập tam thiên vàng úa.

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo; lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi là lá rụng, như lá cây Trú độ ở Tam thập tam thiên rụng xuống.

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ và lạc phát sinh do viễn ly, thành tựu và an trụ Sơ thiền; lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi là sanh trở lại như lá cây ở Tam thập tam thiên sanh trở lại.

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử giác và quán đã dứt, nội tâm tịch tịnh, không giác không quán, có hỷ lạc do định sanh thành tựu và an trụ Nhị thiền. Lúc đó Thánh đệ tử được gọi là sanh màng lưới như cây Trú độ ở Tam thập tam thiên sanh mạng lưới.

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả, vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là được xả bởi Thánh, có niệm và lạc, an trụ không, thành tựu an trụ Tam thiền. Lúc đó Thánh đệ tử được gọi là nở nụ như mỏ chim, cũng như cây Trú độ ở Tam thập tam thiên nở nụ như mỏ chim.

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh thành tựu an trụ Tứ thiền. Vị Thánh đệ tử lúc đó được gọi là nở hoa như cái bát vậy. cũng như cây Trú độ ở Tam thập tam thiên nở hoa như cái bát.

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử các lậu đã tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay trong đời này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ; vị ấy biết một cách như thật rằng ‘Sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa’. Lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi là hoa nở tròn trịa, cũng giống như cây Trú độ ở Tam thập tam thiên nở hoa tròn trịa. Đó là vị Tỳ-kheo lậu tận A-la-hán, được Tam thập tam thiên tập hội tại chánh điện Thiện pháp hỏi han khen ngợi rằng: ‘Vị Thánh đệ tử tôn quý đó, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết một cách như thật rằng, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. Đó là sự tập hội của các A-la-hán lậu tận, như Tam thập tam thiên cùng tập hội dưới cây Trú độ vậy”.

Phật thuyết như vậy, các vị Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: