CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chợt tỉnh mộng trầm luân

Chợt tỉnh mộng trầm luân

Cảm tác từ bài số 21 Kinh Đế Thích Sở Vấn trong Trường Bộ Kinh

Con người ác ý khổ đau 

Hận thù chồng chất biết bao kiếp đời?

Bệnh đeo kể chẳng hết lời 

Căn duyên nguồn gốc ai thời biết chăng?

Nguyên nhân sinh bởi tiền duyên, 

Chính do tật đố kết liền tánh sân.

Ghét ganh, ích kỷ mờ tâm 

Tìm mưu tính kế thọc đâm đủ điều

Gian tham keo kiệt mê liều 

Ỷ tài đoạt của ít nhiều chẳng lơi

Lời nói giả tạo đầy vơi 

Nghĩ mình hay giỏi không thôi giật giành.

Ngờ đâu tội mãi vây quanh 

Nghiệp duyên sanh khởi, khởi sanh chẳng dừng

Yêu thương, giận ghét, không ngưng

Vô minh uẩn khúc lục căn dại khờ

Ghét ưa lòng dục hoài mơ 

Đam mê nhiễm đắm nào lơ dục tình.

Lòng dục khởi, ác luôn sinh 

Căn nguyên do bởi suy tầm pháp sai

Dục tầm, sân tầm, hại tầm 

Đều là bất thiện luân trầm kiếp thân

Tầm sinh khởi bởi nguyên nhân 

Vọng tưởng điên đảo, luận thân thấp hèn.

Lược sơ khổ não hằng chen 

Ác kia hãm hại thù hằn lẫn nhau

Diệt tiêu cẩn thận muôn chiều 

Hỷ, Ưu, Nộ, Ái, dung chiêu Xả liền

Thiện nhiều ác giảm phúc tăng

Đây lời Phật dạy cân phân tỏ tường.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: