CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đại nguyện Dược Sư và đại tướng Dược xoa

ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI VÀ 12 NGUYỆN LỚN

Thế giới Ta-bà phương Đông

Mười muôn ức dặm, tươi hồng hằng sa

Dược Sư Lưu Ly Ba-la

Như Lai Quang Tịnh đẳng hà thiên hương

Mười hai nguyện lớn soi đường

Phạm âm vô tận cát tường long lanh.

 

THỨ NHẤT NGUYỆN đại thiên sanh

Chánh đẳng Chánh giác hóa thành lợi tha

Hào quang sáng suốt Ma-ha

Chiếu thắp rực rỡ thăng hoa hữu tình

Ba mươi hai tướng minh minh

Tám mươi vẻ đẹp lung linh thế trần.

 

THỨ HAI NGUYỆN đại chân thân

Ngọc lưu ly sáng trong ngần tịnh không

Hoàn toàn tinh sạch  thơm hồng

Quang minh chói lọi ngoài trong ngời ngời

Công đức vòi vọi cao ngơi

Ngàn tầng lưới dệt tuyệt vời trời trăng

Chúng sinh tam giới như rằng

Thọ như ý túc sánh bằng đại thiên.

 

THỨ BA NGUYỆN phương tiện quyền

Chúng hữu tình đủ phước duyên giữa đời

Ăn mặc ở bịnh... hưng thời

Tứ vật dụng ... thỏa nụ cười tháng năm.

 

THỨ TƯ NGUYỆN ánh trăng rằm

Ngày đêm soi rọi thoát lầm tà mê

Nương Thinh Văn, Duyên Giác về

An trụ Vô thượng Bồ-đề đạo thiêng.

 

THỨ NĂM NGUYỆN chúng sanh duyên

Y báo Chánh báo hiện tiền tịnh thanh

Giới pháp Tam tụ hóa thành

Dù bị hủy phạm khó đành thoát ra

Khi nghe danh hiệu Phật-đà

Chí thành hối nghiệp, hằng sa tiêu hình.

 

THỨ SÁU NGUYỆN chúng hữu tình

Vào đời khổ quả vô minh khổ nàn

Nghiệp căn thiếu thốn liên quàn

Mắt đui, tai điếc, nói năng... ngọng khờ

Khi nghe danh hiệu Dược Sư

Thân tâm bừng ngộ và như thức hồn.

 

THỨ BẢY NGUYỆN độ mê hồn

Hiểm nghèo khó trị bồn chồn ngày đêm

Không nhà cửa, không bạc tiền

Không thầy, không thuốc, sầu hèn bơ vơ

Dược Sư danh hiệu nương nhờ

Bệnh khổ tiêu dứt, bến bờ an vui.

 

THỨ TÁM NGUYỆN thoát ngậm ngùi

Trăm điều phụ nữ nổi trôi dặm ngàn

Buồn rầu, chán nản, lầm than

Muốn hủy thân để tìm đàng lánh thân

Được nghe danh hiệu một lần

Thẩm thấu giải thoát, chuyển phần bi thương

Dược Sư Quang Lưu Ly Vương

Niệm niệm thân chứng tìm đường tu thân.

 

THỨ CHÍN NGUYỆN lưới ma trần

Ngoại đạo ràng buộc gian truân tháng ngày

Tà kiến, ác kiến mê say

Ta nguyện độ thoát đêm dài tối tăm

Quay về Chánh kiến trăng rằm

Theo hạnh Bồ-tát thậm thâm cứu đời

Giải mê chấp, thoát luân hồi

Chánh đẳng Chánh giác... thảnh thơi đạo lành.

 

THỨ MƯỜI NGUYỆN chuyển mê thành

Xích xiềng tù tội, nghiệp sanh khổ nàn

Nhục hình, chán ghét, trái oan

Nhân quả tương ứng, vô vàn tai ương

Được nghe danh hiệu Dược Vương

Hồi tâm tịnh quán chơn thường hồng ân

Tự mình tỉnh thức tu thân

Tội tiêu thân nhẹ vạn phần khinh an.

 

THỨ MƯỜI MỘT NGUYỆN cứu nàn

Uống ăn đói khát lầm than nghiệp đời

Được nghe danh hiệu ta rồi

Chuyên tâm trì niệm tức thời bình an

Miếng ăn thức uống rỡ ràng

Hương thơm ngon là như ngàn nhạc âm

Người khổ nạn ước nguyện thầm

Thỏa nguyện như ý cao thâm hộ đời.

 

THỨ MƯỜI HAI NGUYỆN độ người

Nghèo hèn tơi tả chơi vơi khốn cùng

Cơ thể không áo che thân

Muỗi mồng cắn đốt gian truân dãi dầu

Ngày đêm nóng bức cơ cầu

Vô lượng nghiệp tội, khổ sầu bủa vây

Niệm danh hiệu ta công dày

Cầu chi được nấy đủ đầy phúc duyên

Tứ sự thỏa nguyện hiện tiền

Cát tường như ý trường miên quả lành.

MƯỜI HAI VỊ ĐẠI TƯỚNG

Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức.

Thập nhị thần tướng nhiêu ích hữu tình kiết ngộ thần chú - bạt trừ nhất thế nhập chứng.

Cung Tì La đại tướng

Phạt Chiếc La đại tướng

Mê Súy La đại tướng

An Để La đại tướng

Át Nể La đại tướng

San Để La đại tướng

Nhơn Đạt La đại tướng

Ba Di La đại tướng

Ma Hổ La đại tướng

Chơn Đạt La đại tướng

Chiêu Đỗ La đại tướng

Tỳ Yết La đại tướng

Nhật Quang, Nguyệt Quang đại thần

Cứu Thoát Bồ-tát dự phần độ sanh

Vị lai khổ nạn hoành hành

Chín thứ hoạnh tử cam đành vấn vương.

THỨ NHẤT  không thầy thuốc nương

Do mê tín bị nhiễu nhương khốn cùng

Bị lầm thuốc phải mệnh chung

Vô duyên bạc phước quy tùng tịch vong.

THỨ HAI phép nước không vong

Oan gia trái chủ lâm vòng tội khiên

Mê tham tự buộc cái triền

"Bụng làm dạ chịu" sầu miên đắng lòng.

THỨ BA đam mê buông lung

Tửu sắc tài khí... khốn cùng thọ vương

Vô độ vướng lụy cùng đường

"Bất đắc kỳ tử" tai ương kiếp người.

THỨ TƯ bị lửa trêu ngươi

THỨ NĂM nước cuốn chìm trôi lặng buồn.

THỨ SÁU thú dữ gặm xương

THỨ BẢY té ngả cao buông thảm sầu.

THỨ TÁM ma quỷ cuộn trào

THỨ CHÍN đói khát lao đao khổ nàn.

Lại thêm bất hiếu trăm đàng

Chê bai Tam bảo, phạm càng phép vua

Luân thường đạo lý làm bừa

Thân khẩu ý ác... như đùa như chơi!

Bao nhiêu đời kiếp khổ rồi

Lại như bừng tỉnh thức thời nhận ra

Danh hiệu Dược Sư Ba-la

Lưu Ly Quang Phật sáng tòa hồng ân

Ly xả, ly xả, ly trần

Oan khiên nghiệp chướng một lần xả buôn

Tâm thành rửa sạch vấn vương

Trước Phật, giới định huệ hương thanh lòng

Dược Sư, Dược Sư tịnh không

Tiêu tai diên thọ... nhẹ trong biển đời.

Chí thành sám nguyện xong rồi

Hồng ân Phật chứng thảnh thơi tâm hồn.

NAM MÔ  DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI PHẬT CHỨNG MINH.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: