CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh Người con gái

KINH NGƯỜI CON GÁI

( Kinh số 6, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh )

Cô Độc tịnh xá Kỳ Viên

Thế Tôn trú xứ ngự yên chốn này

Quan quân nghe biết nơi đây

Tát La một nước đong đầy nghĩa nhân

Ba Tư Nặc với quân thần

Bước vào lễ Phật sau ngồi một bên

Cận thần vội vã trình lên

Báo tin hoàng hậu hạ sanh con hiền

Sanh nữ nhi đẹp dường tiên

Đức vua nghe vậy chẳng yên trong lòng

Thế Tôn nhìn thấu răn khuyên

Nói lên bài kệ vua liền thấy an

"Đại vương, phải hiểu đôi đàng

Rất nhiều thiếu nữ sánh ngang trai tài

Trí tuệ giới hạnh tài hay

Khiến cho phụ mẫu phục ngay kính vì

Sánh hàng trai đức tinh vi

Làm người lãnh đạo an vì quốc gia

Sanh con dũng lực tài hoa

Đều nhờ người nữ cao xa chí hiền

Kính đạo sự lý hồn nhiên

Dân lành các giới mọi miền noi theo"

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: