CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh ví dụ khúc gỗ - phổ thơ

Một hôm đức Phật dạy rằng,

Tỳ-kheo các vị đến gần ngó trông.

Đây này khúc gỗ trôi sông,

Vướng vào tám chỗ nên không xuôi dòng.

Bờ gần dính mắc sáu căn,

Bờ xa đắm nhiễm sáu trần ôi thôi.

Nhận chìm xuống nước đây rồi,

Kẹt trong tham ái muôn đời khổ đau.

Dạt lên tiểu đảo đồi cao,

Từ kiêu tự phụ phải nao nao lòng.

Nhận chìm xoáy nước xoay vần,

Hưởng năm dục lạc có phần đắm say.

Người đời vớt vội lên mau,

Sống hòa thế tục làm sao tu hành.

Phi nhân nhặt lấy thật nhanh,

Xuất gia tu học muốn sanh cõi trời.

Bên ngoài hình tướng khác đời,

Bên trong mục nát rã rời khổ thay.

Phật rằng Tỳ-kheo hãy mau,

Thực hành Bát chánh từ đây an nhàn.

Xa lìa tám nạn thế gian,

Sống đời giải thoát NIẾT BÀN tại đây.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: