CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sen vàng long lanh

SEN VÀNG LONG LANH

    *Kỷ niệm ngày Lễ Khánh thành Di tích

     Tổ sư đắc đạo (26/9/Nhâm Dần - 2022)

1.

Thế gian vạn sự phù du

Tình tiền danh lợi sương mù trăm năm

Quan quân, trưởng giả, trăng rằm

Thứ dân, nghèo khổ thậm thâm kiếp người

Tất Đạt Đa… ngộ biển đời

Sanh già bệnh chết chơi vơi phong trần

Vô minh chấp ngã phù vân

Tỉnh thức giác ngộ thiên chân mỉm cười

Ngai vàng buông phủi mười mươi

Sen vàng chín phẩm tuyệt vời thiền quang.

 

2.

Nối truyền chánh pháp nghiêm trang

Tam y nhất bát lên đàng hoằng dương

Một phương chiếu diệu mười phương

Xuất gia giải thoát chơn thường độ sanh

Đầu trần chân không du hành

Trì bình khất thực thiện lành vô ưu

Tâm kinh phẩm hạnh tư tu

Vô ngôn thiền quán đẳng thù thắng duyên

Mỗi bước đi mỗi nhiệm huyền

Lắng tâm lặng tánh hạo nhiên an bình.

 

3

Ngược dòng đời chuyển tâm linh

Chan hòa nhân thế, hữu tình lợi tha

Nam mô Bát nhã ba la

Chuông từ tỉnh thức ma ha mộng đời

Trần gian chìm đắm chơi vơi

Tình tiền danh lợi rối bời dặm xa

Thuyền Bát nhã vượt ái hà

Biển khơi tĩnh lặng băng qua não phiền

Tự ngàn xưa, thắng đảo điên

Nhất ngôn vô tự thoát triền bể dâu!

 

4

Hóa thân ứng hiện sắc màu

Xưa sau nối nhịp tâm giao hiển thần

Tăng vô nhất vật báu thân

Tam y nhất bát chân nhân khai đường

Kinh luật luận – định tuệ thường

Tâm đức, giới đức an khương Phật thừa

Du Tăng Khất Sĩ thuyền đưa

Chuyển phàm phu, thoát móc mưa Ta bà

Nam mô Bổn sư Thích Ca

Ba đời chư Phật Tăng già tông phong.

                             Thanh Tịnh Am, 26/09/Nhâm Dần-2022

                                                Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: