CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tám nguồn công đức

Tám nước công đức chí thành

Nguồn gốc an lạc, thiện sanh vô vàn

Khả hỷ, khả ái, khinh an…

Vô lượng hạnh phúc, Niết-bàn trường miên.

 

Thứ nhất - Thánh đệ tử hiền

Quy y Phật… thọ phúc duyên thế trần

Tích tụ vi diệu trong ngần

Nguồn nước công đức bội phần tiến tu.

 

Thứ hai - Thánh đệ vô ưu

Quy y Pháp… thoát mây mù si mê

Nguồn nước trí tuệ, bồ-đề

Sanh thiện an lạc… lối về thanh cao.

 

Thứ ba - Thánh đệ nhiệm mầu

Quy y Tăng bảo… thoát sầu trần gian

Nguồn nước trí đức Kim cang

Giải thoát tịnh lạc… sen vàng thơm hương !

 

Phước đức lan tỏa mười phương

Bố thí, đại thí… con đường cổ xưa

Không tạp loạn, không đong đưa

Sa-môn đại trí thường ưa pháp lành.

 

Thứ tư - Đoạn tận sát sanh

Đoạn sợ hãi, đoạn tử sanh nhiều đời

Cho sự sống, cho nụ cười

Không hại, không oán… tuyệt vời phúc ân.

 

Thứ năm - Đoạn tận tham trần

Tài sản, tiền bạc… ấy nhân khổ sầu

Của không cho, quyết không cầu

Đoạn tận trộm cắp, khỏi rầu buồn đau !

 

Thứ sáu - Sống đời thanh cao

Đoạn tận tà hạnh, ra vào thanh lương

Xa lìa dục ái, vấn vương

Luyến lưu, bi lụy… trăm đường bể dâu !

 

Thứ bảy - Không lựa cơ cầu

Không gian, không dối… hai đầu bớt thêm

Từ bỏ nói láo, tỵ hiềm

Đoạn tận đâm thọc, oan khiên khôn cùng.

 

Thứ tám - Chuyển hóa mê cung

Đoạn tận men rượu thoát vòng đắm say

Từ bỏ ô nhiễm trần ai

Xa lìa tăm tối… đêm ngày tỉnh tâm.

 

Thánh đệ tử - Hướng cao thâm

Soi sáng nẻo đạo quyết tầm phước duyên

Trần gian đầy dẫy não phiền

Quay đầu giác ngộ hiện tiền an vui.

*****

Phật Pháp Tăng… luôn rạng ngời

Hồng ân Tam bảo đời đời cho ta

Đầu năm phước báu nở hoa

Tinh tấn tu tập Phật là tự tâm.

(Phổ thơ phẩm Bố thí, Kinh Tăng Chi Bộ III, chương 8, ĐTKVN)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: