CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ăn năn tự hối

Làm người khó tránh điều sai

Ăn năn hối cải không ngoài trượng phu

Tự hối như vẹt mây mù

Biết sợ tội lỗi, biết tu sớm ngày

Người trí giác ngộ hôm mai

Định tâm sửa tánh mỗi ngày siêng năng

Tự hối kẻ kính người kiêng

Là bậc mô phạm thiêng liêng mẫn từ

Hằng ngày quán chiếu kinh thư

Đa thời chánh niệm kiểm từ đúng sai

Sạch trong tiếng nói cùng ai

Và gồm ý tưởng lâu dài luyện nên

Tự bỏ xấu tốt dựng nền

Như ôn như học luôn bền ở tâm

Nhận ra được tánh siêng chăm

Lần lần giũ sạch vết thâm sáng ngời

Xa mờ nóng giận sân lơi

Thực hành nhẫn nhục mỗi thời ấm êm

Chánh tâm kiến sự si kềm

Nơi lòng tinh tấn truy tìm ngộ ra

Hiểu rồi xấu ác lìa xa

Thân tâm hiền thiện nhìn là hiểu ngay

Tư duy quán xét điều hay

Thanh lọc linh thể hiện đây thánh phàm

Những ai tà vạy gian tham

Không là bậc trí bởi ham nẻo thường

Ít gây lầm lạc khiêm nhường

Là người có huệ đã vươn trí mình

Như vầng nhật nguyệt luôn minh

Hiểu mình dắt dẫn chúng sinh xấu chừa.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: