CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bóng tâm

Ráng hồng là sắc bầu trời,

Cớ sao mắt ấy rạng ngời niềm tin.

Biếc hồng là sắc hoa yêu,

Cớ sao mắt ấy ấm chiều trời xuân.

Trách chăng đôi mắt lạnh lùng?

            Mãi theo huyễn cảnh quên vùng Chân Tâm!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: