CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bước chân

Mỗi bước vân du giữa chợ đời,

Nung bền chí khí chẳng giờ vơi,

Gian nan vất vả rèn tâm vững,

Chí nguyện hành tu sáng đất trời.

Mỗi bước vân du đạo quả trồng,

Luân truyền Chánh pháp được hanh thông,

Noi gương Phật Tổ từ muôn kiếp,

Cứu vớt nhân sanh thoát cõi hồng.

Mỗi bước vân du chủng hạt lành,

Soi đèn Bát-nhã độ nhân sanh,

Đem hoa Khất Sĩ giăng trời Việt,

Diệu pháp uyên nguyên trí tuệ thành.

Mỗi bước vân du đúc thệ nguyền,

Tâm hồn dõng cảm mãi cần chuyên,

Đem nguồn đạo lý trao muôn cõi,

Cứu độ nhơn sanh tạo Pháp thuyền.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: