CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cành hoa Vô úy

 

Cầu có nguyện nguyện cầu mới đúng,

Thầy đau nhằm bịnh chứng nguy nan.

Trò thương vây bọc hàng hàng,

Lòng đau lệ đổ cầu an cho Thầy.

Nầy quý vị nghe đây khẩn thiết,

Pháp tu hành quán triệt nguyên nhân.

Thân dầu có bịnh hành thân,

Mà tâm không bịnh tinh thần không đau.

Pháp vô uý không nao sống chết,

Chết không lo dứt hết sầu lo.

Ai rằng bịnh khổ nguy cơ,

Mình đi thong thả bước vô dưỡng đường.

Nghiệp đã gọi khôn phương trốn tránh,

Tránh được đâu mà tránh đi đâu?

Chi bằng vui lãnh mau mau,

Nguyện xin gánh vác khổ đau cho người.

Khuyên tất cả ai ai cầu nguyện,

Chớ cầu xin những chuyện riêng tư.

Nhơn vì nghĩa đệ tình Sư,

Phát lòng vô uý nguyện trừ nhát gan.

Dầu nguy hiểm gian nan sá kể,

Bước du phương chẳng nệ đường xa.

Với ai cũng hiệp cũng hoà,

Với ai cũng kết liên toà hoằng dương.

Dầu hoàn cảnh bi thương thế mấy,

Chuyển sức thần thắng bại cầm tay.

Khó khăn lãnh thế ai ai,

Vốn không “có khó” trong tay “người hùng”.

Như chiến sĩ kiên trung anh dũng,

Trọng chiến công lẽ sống khinh thường.

Đời còn áp bức nhiễu nhương,

Là còn phơi trải can trường đấu tranh.

Nhà tu sĩ tầm thanh cứu khổ,

Đức hy sinh mức độ khinh thân.

Biển còn một khách trầm luân,

Là còn lặn lội gian truân cứu nàn.

Nguyện tinh tấn thi gan đại sĩ,

Hái cành hoa vô uý dâng lên.

Cầu Thầy căn bịnh giảm thuyên,

Tai qua nạn khỏi bình yên phục hồi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: