CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đời đạo không phân

Đời không đạo đời bao bể khổ

Đạo không đời chẳng chỗ bảo ban

Đạo đời luôn phải nhịp nhàng

Có đời có đạo mới mang hiệp hòa.

 

Đời chẳng có đạo kia đâu thấy

Đạo chẳng đời đạo ấy như không

Đạo đời chơn lý song song

Đạo đời tựa thể một dòng chảy chung.

 

Lý chơn lý sự chảy muôn trùng

Trùng trùng duyên khởi mịt mùng tối tăm

Cảnh đời lên xuống thăng trầm

Quay về học đạo tĩnh tâm thoát trần.

 

Nước kia chảy bao phần chơn lý

Mảnh linh hồn vô thỉ đổi thay

Xoay vần biến đổi loay hoay

Dù đi muôn nẻo cũng quay trở về.

 

Phép vũ trụ đổi thay chẳng trụ

Đời phù du quy củ thảy đồng

Cái tâm vẫn thể không không

Lý chơn sự cảnh hư không muôn đời.

 

Đã nhiều kiếp hoa rơi lả tả

Một mảnh tình cảnh giả còn vương

Cảnh đời ly hiệp bi thương

Được đây mất đó mộng trường thế gian.

 

Biết là khổ làm sao hết khổ

Bởi mê hồn không chỗ dựa nương

Mong manh mảnh gá đoạn trường

Từ đâu lão tử sinh trường đổi thay.

 

Ai hay biết trong tay sẵn có

Diệu pháp huyền hoa, hóa hoa sen

Hoa sen diệu pháp như đèn

Sống thời dụng pháp một phen tỉnh liền.

(Tịnh xá Ngọc Minh)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: