CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đời Khất sĩ và hư vô

 Đời Khất sĩ hướng tìm Phật quả

Ba đời chư Phật thảy đều qua

Là con đường từ bỏ lầm mê

Đưa phàm tục trở về Thánh đạo

 

Đời Khất sĩ xin trong Chánh giáo

Nương chân truyền lẽ thật xoay vào

Nhìn thấy tướng – tánh không hư ảo

Vạn pháp như huyễn mộng, ảnh bào

 

Đời Khất sĩ tâm không sợ hãi

Lấy mênh mông trăng gió làm nhà

Lấy từ bi phủ kín phong ba

Lấy trí tuệ vun bồi đạo quả

 

Đời Khất sĩ du tăng giáo hóa

Khắp miền quê lên đỉnh núi sương sa

Như cánh chim bay khắp cõi ta-bà

Chuyển xe Pháp không cùng đạo cả

 

Đời Khất sĩ sống viễn ly tất cả

Sở tìm cầu giữa tham dục, si mê

Nhìn thế gian vinh nhục bộn bề

Như lưới rập mồi chài lụy thế

 

Đời Khất sĩ về hư không tái thế

Xuất niệm vào ngàn cõi vô vi

Hóa thân vào biển lửa tham si

Dùng Bát Nhã độ người không dừng nghỉ.

 

Đời Khất sĩ nương vô chung, vô thỉ

Làm đài sen giữa cõi Phật trang nghiêm

Ngàn trăng sao, gió cát nhuận ân triêm

Mây núi hát giữa trùng khơi không đốn tiệm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: