CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đường giải thoát (NT.Huỳnh Liên)

 

nshl1

Trống giục canh tàn,

Ngày sang đêm mãn.

Ánh sáng tươi hồng,

Vầng đông tỏ rạng.

Cõi trần hoàn lố dạng huỳnh y,

Đường giải thoát hồi quy bỉ ngạn.

Cùng năm mãn tháng, trải gót hoá duyên,

Hằng bữa liên niên, trì bình khất phạn.

Thân là tạm, cõi đời là tạm,

cánh bèo trôi bể thảm lênh đênh;

Tâm hằng bền, lẽ đạo hằng bền,

gót trí dạo rừng thiền thanh thản.

Lưới ái, dây tình vương vấn,

vực sâu biển thẳm,

cột người này nhủng nhẳng người kia;

Trí minh gươm huệ đoạn lìa,

bến giác bờ kia,

bỏ nẻo tối quy về nẻo sáng.

Hiệp bạn đồng nguyền,

Đóng thuyền vượt bể,

Phát thệ hoằng sanh,

Du hành độ thế.

Lập nên hệ thống Tăng già,

Giữ đúng quy điều Phật chế.

Tứ y Pháp bốn chồi cội rễ,

đơm hoa đẹp đẽ,

ba ngàn, tám vạn đoá nghiêm trang;

Thập giới điều mười nhánh bổn căn,

trổ trái sai oằn,

hai trăm năm mươi chùm diễm lệ.

Diệt bản ngã, trăm thân hoà nhất thể,

sống một đời vạn thế kỉnh khâm;

Dứt cạnh tranh, dị khẩu hợp đồng âm,

nói một tiếng muôn lần ghi để.

Ý thanh tịnh cùng nhau vui vẻ,

sớt đắng cay san sẻ ngọt bùi;

Giới trang nghiêm chung hiệp trau giồi,

điểm lành lặn vá bồi sứt mẻ.

Kiến thức cao sâu cùng chỉ vẽ,

người si nhờ người huệ đỡ nâng;

Lợi quyền đa thiểu trọn chia phân,

lòng đạo diệt lòng trần ô uế.

Giăng tay dắt con thuyền hoằng thệ,

thả trên mặt bể,

an trí kẻ trầm;

Trải lòng đan chiếc áo từ tâm,

choàng khắp cõi trần,

m thân người thế.

 

Đuốc huệ soi đàng,

Ánh vàng tỏ lối.

Bóng tối lui dần,

Đạo chân phát khởi.

Trống pháp dậy âm rền,

Chuông thiền ngân tiếng dội.

Cờ bác ái tung bay phấp phới,

đèn quang minh chiếu rọi tưng bừng;

Phan từ bi vờn lượn lưng chừng,

loa giác ngộ tuyên dương inh ỏi.

Giấc hôn trầm tỉnh vội,

gươm trí huệ tay trao;

Đường giải thoát tiến mau,

nón tâm nguyền đầu đội.

Nôn nao phấn khởi, bạn mới vầy đoàn;

Rộn rã hân hoan, lòng vàng tương hội.

Cõi tịnh lạc dẫu muôn trùng diệu vợi,

thầy trò theo lối lướt phăng;

Bước xông pha tuy nhiều nỗi khó khăn,

bầu bạn bền tâm chống chỏi.

Lửa lòng tắt nguội, kệ kinh nhuần gội chiều mơi;

Hoa trí nở tươi, pháp lý vun bồi sớm tối.

Thân, miệng, ý, giới nghi ràng trói,

vào cõi thiện duyên;

Nói, tưởng, làm, luật hạnh nhắc khuyên,

xa miền tội lỗi.

Trưa trưa, tối tối,

nước định chân mát dạ đôi biều;

Sáng sáng, chiều chiều,

cơm thiền duyệt no lòng hai buổi.

Cành dương chi rưới gội,

rửa lòng sạch bụi,

mặc áo nhu hoà;

Xe thượng thặng xông pha,

rước khách không ta,

vào nhà từ ái.

Không quyền, không lợi,

hoà hiệp muôn duyên;

Chẳng bạc, chẳng tiền,

tịnh thanh một cõi.

Nắm bát y nối dõi chơn truyền,

Phăng Định, Huệ huờn nguyên gốc cội.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: