CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoa khai hiếu nghĩa vẹn toàn

KÍNH ân Tam bảo phước điền

MỪNG cho đạo pháp sáng miền nhân gian

ĐẠI phúc quả báo an nhàn

LỄ lạc tịnh xá đạo tràng trang nghiêm

KHÁNH vui đức tỏa êm đềm

THÀNH nơi yên tĩnh sáng thềm hoa khai

PHÁP bảo Chơn lý thầy trao

VIỆN truyền pháp chánh tỏ dầy chân kinh

MINHtâm chiếu rọi huyền linh

ĐĂNG đèn huệ trí luật gìn thánh y

QUANG minh rạng rỡ từ bi

thêm hỷ xả vô vi cõi lòng

ĐẠI nguyện giới hạnh tông phong

TƯỜNG tận định tuệ cõi lòng bình yên

HÒA cùng Nam Bắc hai miền

THƯỢNG cầu hạ hóa an nhiên Niết-bàn

PHÁP siêu diệu lý đạo tràng

thầy hóa độ gian nan chẳng sờn

GIÁC ngộ trải rộng tình chơn

NHIÊN nhiên tự tại bốn ơn đặng hòa

VUÔNG thành chánh đạo khai hoa

TRÒN sự nhẫn nại ngồi tòa Như Lai

HIẾU nghĩa luôn đắp vun dài

SỰ nghiệp nhân thế lưu hoài nghìn thu.

PV Kthuc VG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: