CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khánh mầu ngân diệu

KhanhAn

 

Chúc       Tu viện mới Khánh An

Mừng      năm cổ kính minh quang hữu tình

Đại          bi nguyện, đại huyền linh

Lễ           tạ Tam Bảo xương minh thượng cầu

Lạc          hỷ cát tường tương giao

Thành     như ý túc sắc màu long lanh

Tu           Phật, học Phật … hóa sinh

Viện        báu nung nấu đức lành ngàn năm

Khánh     mầu ngân diệu pháp âm

An           tâm, an tánh … thậm thâm đời đời

Quận,      huyện, phường, xã … xinh tươi

Mười       mươi thiện quả nhàn vui thanh bình

Hai          thời tụng đọc … tâm Kinh

Thành     ta bà sáng lung linh chan hòa

Phố         xưa trầm lắng thăng hoa

Hồ           nay óng ánh rực tòa thiền quang

Chí          lực tinh tấn đạo tràng

Minh       thiên nhật nguyệt ánh vàng hương bay

Chúc       trần lạc tịnh trần ai

Mừng      nhân sinh nhuận đức tài cao thanh

Thượng   đỉnh giới, thượng Phật danh

Tọa         hạ giới, thoát mê tình hiện sanh

Viện        hoằng dương nở … sen quỳnh

Chủ         thường lạc pháp … viên minh đạo hiền

Trí           hạnh lân mẫn thắng duyên

Chơn       ngã từ diệu quán thiền chiếu gương

Thành     kết thơm ngát thiên hương

Tựu         ngàn công đức, bốn phương du hành

Công       đức tích tụ phong hanh

Đức         tu mài miệt thơm danh thế trần

Phật        là thanh tịnh pháp thân

Sự           sự chánh báo hóa thân độ đời

An           nhiên y báo tuyệt vời

Vui          đạo, vui đức … người người thanh lương.

 VG 10

Chư tôn đức niêm hương và sái tịnh (ảnh: Vũ Giang)

IMG 8887 copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: