CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kiến tánh

Kiến tánh làu làu, tối: bụi tô,

Siêng năng phủi sạch, chiếu cơ đồ:

- Dơi bay vụt vụt, hình dơi hiện

Chuột chạy xào xào, tướng chuột phô.

Gió tạnh thanh thiên, lồng bóng nguyệt

Mây tan, bạch nhựt, lộ vng ô

Muôn ngàn trạng thái tuy nhanh diễn

Cái lý chơn như chẳng nhiễm ô.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: