CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mắt tâm sáng mãi

(Thân tặng Hội Người Mù Cẩm Mỹ)

Ai về Cẩm Mỹ mà xem,

Những người khiếm thị ngày đêm tu thiền.

Nghe theo lời hướng dẫn viên,

Cả phòng lặng lẽ ngồi yên thực hành.

Thẳng lưng, thẳng cổ, thẳng hình,

Lắng nghe hơi thở của mình vào ra.

Rõ ràng không được bỏ qua,

Ngắn, dài, mạnh, nhẹ, thật là phân minh.

Chuyên tâm tu tập tận tình,

Dần dần tâm được an bình thảnh thơi.

Tâm an thay đổi cuộc đời,

Nụ cười luôn nở trên môi thường hoài.

Nghĩ mình số phận bi ai,

Có đâu duyên phúc gặp rày đạo cao.

Nay Thầy lại bảo không sao,

“Khiếm thị càng dễ tu mau viên thành.

Bởi không nhìn thấy sắc trần,

Nên tâm dễ nhiếp, nên thần dễ gom.

Tâm còn minh mẫn thì còn,

Cơ duyên ngộ nhập đạo chơn nhiệm mầu”.

Lời Thầy phân giải nông sâu,

Bảo rằng hơi thở - nhịp cầu tâm linh.

Dù cho mắt thịt hết nhìn,

Mắt tâm còn sáng là mình đủ duyên.

Bắt đầu một bước tu thiền,

Kiểm soát hơi thở thường xuyên không rời.

Thực hành đến bước thứ hai,

Kiểm soát tư tưởng đổi thay cuộc đời.

Hướng tâm về với Phật Trời,

Bỏ tâm phàm tục cho đời thăng hoa.

Lời Thầy khuyến tấn thiết tha,

Nếu mà các bạn nhìn ra không thành.

Thì nhìn trở vào tâm mình,

Tưởng tâm như cái truyền hình đa năng.

Tâm càng vọng tưởng lăng xăng,

Càng nhiều tiết mục cho mình coi chơi.

Coi rồi biết rõ tăm hơi,

Xa lìa tâm ác vun bồi thiện tâm.

Từ đây thay nghiệp đổi nhân,

Nhân lành quả tốt phước phần mai sau.

Hằng ngày cần mẫn dồi trau,

Cho tâm trong sạch làu làu như gương.

Tâm nào cảnh nấy tỏ tường,

Cho hay địa ngục, thiên đường tại tâm.

Nếu ai tu giỏi, tu chăm,

Chứng đạo đắc quả đặng phần chơn như.

Lời Thầy đầy ắp tâm từ,

Con ơi gắng sức công phu chuyên cần.

Cho đời con được an vui,

Cho nguồn vui ấy ngày càng lan xa.

Vợ chồng, con cái, mẹ cha,

Họ hàng thân thích cùng là hưởng chung.

Ngày nay hạt tốt ta trồng,

Ngày mai trái ngọt thưởng công vun bồi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: