CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Một đóa sen thiêng...

Thành kính dâng lên Giác linh cố Ni trưởng Ngoạt Liên.

Tháng tám mùa thu.

Ni trưởng về cõi Phật.

Một đóa sen thiêng.

Giã biệt nhân gian.

Chín mươi sáu năm- một cuộc hồng trần.

Sáu mươi sáu hạ lạp- một lòng vì đạo pháp!

 

Tuổi ấu thơ ở làng quê Thốt nốt.

Nhân duyên lành, Người cắt ái từ thân.

Hạnh Khất sĩ, chuyên lo tu tập.

Tâm độ đời, nào quản gian nan.

 

Những ngày khất thực hóa duyên,

Những thời thuyết giảng, những khi tọa thiền.

Bóng Ni trưởng hiền hòa, từ ái.

Ánh đạo vàng chiếu rọi muôn phương.

Lấy trí huệ tiếp Ni độ chúng

Đem từ bi nhiếp phục bao người.

Đấng nữ lưu tài cao chí cả  .

Giới trang nghiêm, đức hạnh vẹn tròn .

Bậc trưởng thượng trong hàng Ni chúng

Dắt dìu bao thế hệ hậu lai.

 

Phút vô thường, Người rời cõi tạm.

Bỏ báo thân, để lại tấm gương trong.

Hàng hậu học, trọn đời ghi tạc.

Nghĩa ân Sư – công giáo dưỡng sâu dày.

 

Nơi trần cảnh vắng bóng vầng trăng sáng.

Chốn liên đài- đã nở một hoa sen!

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: