CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo

 Trong thời thuyết pháp sáng nay

Sư Minh Điệp đã trích bày tích xưa

Với lời êm dịu vọng đưa

Làm cho hội chúng đủ vừa lắng tâm

Tư duy suy ngẫm lỗi lầm

Từ kiếp quá khứ ngủ ngầm trong ta

Nhân thiện, nhân ác tạo ra

Quả thiện, quả ác chính tà rõ phân

Đó là quy luật cõi trần

Không ai tránh khỏi nợ nần đã gieo

Tích truyện “Ba nhóm Tỳ kheo”

Y kinh Pháp Cú dựa theo giải trình

Từ chuyện con quạ huỷ mình,

Đến ông thuyền trưởng đoạn tình tào khang,

Tỳ kheo bị nhốt trong hang,

Cả ba câu chuyện ẩn tàng nghiệp nhân.

Bạch thưa đức Phật giải phân

Phật thương chỉ rõ nguyên nhân nghiệp sầu

Chúng Tăng nghe thấu hiểu sâu

Nghiệp nhân đã tạo, trước sau phải đền

Hiện báo, sanh báo gọi tên

Hậu báo trổ quả lênh đênh bao đời

Vô hiệu quả báo rụng rơi

Niết-bàn chứng đắc xa rời quả nhân

Sa-môn vượt khổ thoát trần

Con đường chánh đạo vô ngần tốt tươi.

Người tu muốn khỏi luân hồi

Sám hối ác nghiệp cuốn trôi não phiền

Đặng lòng trong sạch ý hiền

Giữ giới trọn vẹn, tâm thiền định an

Xoá sạch bất thiện vương mang

Nhân thiện quả phước sẵn sàng lên cao

Thuyền đưa qua sóng ba đào

Chính nhờ Phật pháp mà vào Vô Sanh.

(Mây Viễn Xứ - India ngày 10.08.2021)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: