CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nguyện cầu hoá giải tai nàn

NGUYỆN CẦU HOÁ GIẢI TAI NÀN

Nhất nhất kính lễ mười phương

Tâm thành bái thỉnh Phật thương cứu nàn

Cầu nhân sinh được bình an

Nguyện bá tánh thoát cưu mang khổ sầu

Nam thiên Bồ-tát nhiệm mầu

phạm thượng đỉnh nhịp cầu độ sinh

Đại hồng ân đức tâm linh

Từ hòa phổ độ y-minh giải triền

Đại ly đại xả não phiền

Bi mẫn nhiếp hóa bệnh duyên vô thường

Thiên ngàn phương pháp hoằng dương

Thủ chứng ban rưới cát tường ngày đêm

Thiên ngàn chư phạm đại thiên

Nhãn tuệ nhìn khắp oan khiên đông đoài

Cứu người dịch bệnh lăn xoay

Khổ Vũ Hán, khổ trong ngoài Trung Hoa

Cứu Hồ Bắc - Cô-rô-na

Nạn Iran - Hàn - Ý- Pháp - Anh... Hoa Kỳ...

Bồ thiêng giải nghiệp thiên di

Tát đề tát đỏa ấn trì Dược vương

Quán soi tục đế hạ phương

Thế sự oằn nặng con đường lây lan

Âm thâm cứu khổ cứu nàn

Rưới vi diệu pháp tính an Ta-bà

Nước thánh tự lòng thăng hoa

Cam tâm soi quán hằng hà bệnh duyên

Lồ lộ sâu lắng sơn xuyên

Phổ hóa căn tánh cái triền phủi buông

Độ tận sân hận ghét thương

thiên bỉ thử vấn vương buộc ràng

Tánh phàm tự giải, tự răn

Nhân bản căn lực thường hằng hồi tâm

Sinh linh quy hướng thậm thâm

Thế thế chơn lạc hương trầm hóa thân

Giới pháp nhuần rạng báo thân

Ta là tự tánh chân nhân ứng thời

sa bà đế...à... ơi!

Sớm khuya chiều tối… thức đời phù du

Vượt ngàn chướng lụy phiền ưu

Thoát chứng mới, thoát ao tù đảo điên

Khổ khó thở... khổ tử huyền

Nạn cấp tính, nạn lây truyền Á... Âu!

Covid ơi! Sóng thương đau...

Mười mươi bừng tỉnh cần cầu thiện tâm

Chín phương tám hướng truy tầm

Tiêu trừ dịch bệnh, quán trừng ngừa ngăn

Tan xua ám muội tràn lan

Nghiệp duyên mê hoặc uống ăn thân tình

Chướng tật ẩn náu vô minh

Bình tâm thọ nhận tương sinh ly sầu!

An thân tự giác cách giao

Tịnh lạc chơn ngã dạt dào phạm âm

Nam thiền tỉnh thức tích trầm

phạm minh sát tuệ... ngầm lòng ta

Bổn căn vô lượng ma-ha

thầy quán chiếu ba-la tri thời

Thích dòng huyết thống thương đời

Ca văn tịnh đức hộ người thiền quang

Mâu Ni tỏa diệu sen vàng

Phật tâm Phật tánh Kim cang Bồ-đề!

Nam-mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Thủ Thiên Nhãn

Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19-2-Canh Tý (2020)

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: