CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Pháp Phật

Pháp Phật tặng trao đời

Khai nguồn khắp mọi nơi

Tam Thân (1) ngời phủ đất

Tứ Trí (2) rạng vây trời

Nhập Thánh bồi tâm vững

Siêu phàm trị ý lơi

An nhàn vui giải thoát

Mục đích thật cao vời.

14-11-2013

 

(1) Tam thân: (三身) chỉ ba loại thân của một vị Phật, theo quan điểm Ðại thừa (s: mahāyāna). Quan điểm này xuất phát từ tư tưởng cho rằng Phật – như Ngài đã xuất hiện trên thế gian để hoằng hoá tiếp độ chúng sinh – chính là biểu hiện của sự Tuyệt đối, của Chân như và Phật có khi hiện thân thành nhiều hình tướng khác nhau chỉ vì lợi ích của chúng sinh. Quan niệm ba thân Phật được nêu ra nhằm nói lên quan điểm đó. Ba thân gồm:

1. Pháp thân: (法身; s: dharmakāya) là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (s: dharma), là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy.

2. Báo thân: (報身; s: saṃbhogakāya), cũng được dịch là Thụ dụng thân (受用身) chỉ thân Phật xuất hiện trong các Tịnh độ.

3. Ứng thân: (應身; s: nirmāṇakāya, cũng được gọi là Ứng hoá thân hoặc Hoá thân) là thân Phật xuất hiện trên trái đất với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người.

(2) Tứ trí: 四智 Duy Thức tông chuyển bát thức thành Tứ trí; chuyển Tiền ngũ thức thành 'Thành sở tác trí', chuyển thức thứ sáu thành 'Diệu quan sát trí', chuyển thức thứ bảy thành 'Bình đẳng tánh trí', chuyển thức thứ tám thành 'Đại viên cảnh trí'. Hoàn thành tác dụng mà chẳng phân biệt, gọi là Thành sở tác trí; quan sát thấu triệt mà chẳng qua sự tác ý, gọi là Diệu quan sát trí; phá hết ngã chấp, thấy các pháp bình đẳng, gọi là Bình đẳng tánh trí; như gương tròn soi khắp mười phương thế giới chẳng có thiếu sót, gọi là Đại viên cảnh trí.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: