CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển

Chân dung Trưởng lão HT.Thích Đạt Đồng

Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển

Kính tặng: * Đại giới đàn Đạt Đồng

*Chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Long An

Kính  Phật giáo tỉnh Long An
Chúc  chùa Tôn Thạnh rỡ ràng tông phong
Mừng  tổ đình đẹp non sông
Đại  Tăng Đàn giới Đạt Đồng đạo sư
Giới  luật kinh luận huyền thư
Đàn  tràng tục diệm đẳng thù xưa sau
Đạt thành tựu hạnh thanh cao
Đồng  vô lượng nghĩa tâm giao đức hiền
Do  từ chí nguyện hoằng tuyên
Ban  truyền phổ hóa phúc duyên thế trần
Trị  nhiếp định huệ chân nhân
Sự  sự hằng hữu hóa thân sen vàng
Phật  tâm Phật tánh thiền quang
Giáo như bất quyện đạo tràng long lanh
Tỉnh  nhà nhuận rạng thiên sanh
Long  hưng tỉnh xứ thiện lành trang nghiêm
An  bình Hồng Lạc ân triêm
Và  như chấp cánh cung khiêm chan hòa
Tổ  tổ trùng ấn ba la                
Đình tiền bát ngát lục hòa truyền đăng
Tôn uy đạo phẩm thường hằng
Thạnh  đức tích lũy công năng phụng thời
Cần tu tinh tấn hộ đời
Giuộc lòng miên mật người người phong quang
Tổ kết hồng ân huy hoàng
Chức phần định vị nối đàng Sa môn
Thành  tâm thành ý Linh Sơn
Tựu  ngàn quả phúc Tam tôn nhiệm mầu
Viên minh vi diệu thẳm sâu
Mãn  công đức hóa nhịp cầu hoằng dương
Phật  từ bi... ánh kim cương
Nhật  nhật chiếu diệu cát tường nhân gian
Tăng  trưởng cụ túc giới đàn
Huy  quang phẩm hạnh thiền quang sáng ngời...
Pháp  thân báo thân tuyệt vời
Luân  lưu hiển hóa tình người ngàn phương
Thường  lạc ngã tịnh... đạo trường
Chuyển  vô thường Đạt chơn thường Đồng đăng!

Nam-mô Đại Từ Đại Bi Chứng minh Đạo sư
thượng Đạt hạ Đồng thùy từ mẫn giám tác đại chứng minh
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 20-4 nhuận, Canh Tý - 2020
HT.Thích Giác Toàn

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: