CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phương tiện pháp môn

* Cảm tác Diệu lý Đông phương của HT.PS.Giác Nhiên

senvaphat

1.

Chư Phật Bồ tát hoằng khai

Pháp môn phương tiện chỉ bày chúng sanh

Căn cơ trình độ khả năng

Tam thừa cửu phẩm vẫn hằng khuyến trao

Các ngài Đốn Tiệm giáo Huyền

Chung quy dẫn dụ giáo truyền chúng sanh

Quay về một nẻo thiện lành

Tiến lên bờ giác vô sanh Niết bàn.

2.

Phật truyền phương tiện pháp môn

Bồ tát học hạnh ôn tồn dạy răn

Chữa lành tam độc tham sân

Si mê tứ tưởng lục trần bệnh tâm

Vô minh ngũ trược hằng thâm

Phật dùng huệ trí chuyển thầm phá mê

Phương tiện thiện xảo cao suê

Linh động biến hóa chẳng nề nơi nơi

Uyển chuyển như nước dòng khơi

Chúng sanh chánh giác nghiệp vơi thân lành .

3.

Ngón tay chỉ ánh trăng thanh

Bút mực hòa tuệ chuyển thành chân tâm

Giới định tỉnh giấc mê lầm

Pháp môn diệu dược truy tầm phá mê

Phương tiện độ chúng quay về

Người trong hoàn vũ muôn bề kính tin.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: