CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sen vàng Tường Vân

Thành kính Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện

1. Nguyễn Hội

Như Lai sứ giả hiện đời

Tháng Mười Nhâm Ngọ, ngày thời hăm tư

Một chín bốn hai huyễn như

Dòng thời gian hóa huyền thư ta-bà

Thừa Thiên – Phú Mỹ thăng hoa

Song thân tín Phật nguyện lìa phù sinh

Mười anh em, nghĩa đệ huynh

Nguyễn Hội – con út tâm linh sen vàng.

 

2. Tâm Ngộ

Tổ đình Tường Vân đạo tràng

Đệ nhất Tăng thống rỡ ràng thiền gia

Thiện căn thế phát xuất gia

Năm mười tám tuổi vào nhà từ bi

Pháp danh Tâm Ngộ lưu ly

Thị giả Đại lão – Sa di ấn truyền

Hăm mốt, hăm hai nhiệm huyền

Tỳ-kheo cụ túc thắng duyên thế trần.

 

3. Chơn Thiện

Việt Nam Quốc Tự thiên chân

Giới đàn Quảng Đức… nối vầng trăng thiêng

Phật học Pháp Hội diệu huyền

Triết học Vạn Hạnh trường miên cao vời!

Á –Âu văn hóa nương thời

Mỹ quốc, thạc sĩ chuyển đời hóa du

“Tâm lý giáo dục…” điều nhu

Ứng dụng tăng trưởng công phu du hề

Bảy hai – chín hai… sơn khê

Hai mươi năm… lặng lẽ về bến xưa!

Ấn Độ đất Phật thuyền đưa

“Lý thuyết nhân tính…” thượng thừa hoằng dương

Tiến sĩ nhân lực mười phương

Phát triển tri thức soi đường thiện nhân

Năm chín sáu hiển báo thân

Phó viện Thường trực lãnh phần độ sanh

Nghiên cứu Phật học hóa thành

Học viện Phật giáo duyên lành lợi tha

Phật giáo Quốc tế giao thoa

Phó trực Giáo dục, tĩnh tòa Trưởng ban

Thư ký phiên dịch kinh vàng

Ấn hành đại tạng hòa quang lời hiền

Quốc hồn, quốc túy thiêng liêng

Đại biểu Quốc hội lưu niên ba kỳ

Mặt trận Tổ quốc thiện tri

Chủ tịch đoàn… thể tướng tùy lợi tha

Hòa bình – Văn hóa tinh hoa

Viện trưởng Học viện quê nhà Thừa Thiên

Trưởng ban Học viện Giáo dục ba miền

Phó Chủ tịch Thường trực truyền thanh lương

Rồi Phó Pháp chủ Trung ương

Hạnh phẩm tương ứng như gương trong lành

Chơn như, chơn tánh hóa thành

Thiện tâm, thiện đức… vô sanh nhiệm mầu.

 

4. Viên Giác

Đường trần vạn dặm tâm giao

Đến đi tự tại ra vào an nhiên

Vạn Hạnh thiền viện nối duyên

Pháp huynh viện chủ mối giềng hoằng dương

Tổ đình Tường Vân lạc thường

Đại trùng tu… rạng rỡ gương đại từ

Học viện Phật giáo kinh thư

Pháp tạng lan tỏa võng thù hồng ân

Trang nghiêm cơ sở thị trần

“Duy tuệ thị nghiệp” nối vần truyền đăng

Bi Trí Dũng… sắc không rằng:

Như Lai thường trụ, đạo hằng trường lưu

Viên minh tướng tánh Vô ưu

Giác tha độ chúng điều nhu thanh lòng

Pháp bảo di huấn tinh thông

Làu kinh, luật, luận tông phong mạch thiền

Kim ngôn ngọc ngữ gia tiên

Long lanh thiệt tế… lâm tuyền chiếu soi

Trú tâm ẩn mật sáng ngời

Tìm vào thực tại quán đời phù du

Hương thơm còn mãi thiên thu

Minh Châu – Chơn Thiện Trượng phu Bồ-đề.

Thanh Tịnh am,

12/7 năm Mậu Tuất 2018

Trần Quê Hương

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: