CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tam đức

 

Bi: Lưu ly mã não dám so bì,

Tôn quý trên đời một đức bi.

Biển khổ chìm trôi bèo tục luỵ,

Thuyền từ đưa rước bọt mê si.

Tấm lòng thương xót không biên giới,

Tấn kịch buồn đau chẳng hạn kỳ.

Cùng nghiệp chúng sanh chung Phật tánh,

Lợi tha vong kỷ khá hành trì.

Trí: Trì giới hành thiền trí phát sanh,

Ánh vàng vạch ngút tỏ quang minh.

Lục từ nhứt niệm vang thiên địa,

Ngũ uẩn toàn không đoạn dục tình.

Đuốc huệ âm nhai tan hắc ám,

Đèn tâm dương báo thấu huyền linh.

Ngọc lành nở để phong trần cấu,

Hướng nội, tầm chân, vốn tự mình.

Dõng: Tự mình phát nguyện hướng Như Lai,

Dõng mãnh từ trong chẳng dựa ngoài.

Sư tử quyết trừ quân ngựa khỉ,

Ma vương năng diệt buổi hôm mai.

Gươm lòng đoạn dứt vàm danh lợi,

Đường Đạo san bằng nẻo gốc gai.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: