CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thầy

Thầy là trăng sáng đêm trường,

Thầy là đuốc tuệ soi đường con đi.

Lòng thầy quảng đại từ bi,

Công thầy sánh núi Tu di cao vời.

Ơn thầy như thể biển trời,

Nghĩa thầy sâu nặng không lời nào nên.

Khuyên con biển khổ chênh vênh,

Con ơi, hãy gắng tu bền nghe con!

Mình mặc áo vuông đầu tròn,

Việc làm tích đức vun bòn phước duyên.

Chúng sanh còn khổ triền miên,

Mau mau cứu vớt về miền Lạc Bang.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: