CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hiếu hạnh thăng hoa

CHÚC      quê hương đẹp hiếu tâm

MỪNG     giang sơn mẹ nâng tầm nước non

CHƯƠNG vàng sử ngọc lòng son

TRÌNH    Tổ Tiên chứng thảo thơm hậu hiền

GIAO       tình huyết thống Rồng Tiên

LƯU         truyền nòi giống mối giềng Hùng Vương

NGHỆ      nhân sau trước thiên hương

THUẬT   chân thiện mỹ tròn gương thế trần

ĐẠI          trí đức, đại hồng ân

LỄ            kính tổ phụ song thân muôn đời

VU           bồn pháp kính tuyệt vời

LAN         huệ hiếu thảo sáng ngời đạo con

VỚI          thanh lương một tâm hồn

PHẬT      thường ban rải Linh Sơn suối từ

TỬ           tôn nối kết huyền thư

VÀ           lòng hiếu hạnh thiên thu mạch nguồn

DOANH   thương trí dũng nêu gương

NHÂN      ái nhân nghĩa miên trường phúc duyên

DO           giai như thị thọ truyền

BA            ngôi bảo sở nhân thiên thiện lành

ĐƠN        thiền nhẫn pháp vô sanh

VỊ             trần bùi ngọt hóa thành niềm thương

BAN         rải san sẻ mười phương

TRUYỀNlưu trí thức khai nguồn diệu âm

THÔNG   nhuận nhuần thắm thậm thâm

TRUNG   dung đời đạo ngàn năm thái hòa

ƯƠNG     mầm hiếu hạnh thăng hoa

PHẬT      vô lượng thọ… thiền gia nhiệm mầu

GIÁO       khuyên khuyến nhủ nông sâu

CÔNG     tâm chính trực nhịp cầu nhân gian

TY          kết kiến giải luận đàm

TRUYỀN  vô lượng nghĩa thượng tăng vững bền

THÔNG   thiên thông địa… thắng duyên

MIỀN       miền yên ấm tảng nền muôn dân

BẮC         Nam tịnh lạc tinh thần

VÀ           đồng cộng hưởng tương lân an bình

ĐÀI          liên hoa rực ánh minh

TRUYỀN  tải sinh hoạt hữu tình ngày đêm

HÌNH       ảnh sống động văn minh

KỸ           năng hiện đại ứng sinh toàn cầu

THUẬT   điện tử nối tâm giao

SỐ            phân lý tính sắc màu ngàn muôn

PHỐI       âm khí… chuyển tâm hồn

HỢP         nhân nghĩa… hợp mười phương tình người

TỔ           mầu lắng đọng niềm vui

CHỨC      phần văn thể mỹ ngời long lanh

THÀNH    Hà mộng hiến thiên sanh

TỰU        vô lượng phúc tinh anh nhiệm huyền

VIÊN       minh hiếu hạnh thảo hiền

MÃN        nguyện tươi rạng pháp duyên hương từ.

TP.HCM – Hà Nội, mùa Hiếu hạnh 2014

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: