CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Pháp thoại trong Lễ hội Vu lan

Tối ngày 14 tháng 7 năm Mậu Tuất (24/8/2018) tiếp nối các hoạt động trong chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng – Vu lan Báo hiếu Giáo đoàn III, quý Phật tử đã được lắng nghe thời pháp quý báu từ HT. Giác Trí, Phó tri sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn. Từ đó, củng cố tín tâm, hiểu rõ những việc làm đúng đắn theo Chánh pháp để thành tựu sở nguyện, sở cầu cùng phước báu hữu lậu, vô lậu.

Hòa thượng giảng giải về hai khái niệm Đại lễ Tự tứ và Vu lan Báo hiếu, giúp Phật tử tham dự phân biệt:

1. Pháp Tự tứ là truyền thống từ thời Phật Tăng xưa, là pháp mà vị Tỳ-kheo đối trước đại chúng để lắng nghe lời chỉ dạy từ các bậc trưởng lão, là thời điểm trạng thái tinh thần vô ngã cầu học, cây bồ đề ra hoa, trổ quả.

2. Vu lan bồn là pháp thành tựu công đức đền ơn đáp nghĩa, là pháp từ ngàn xưa mang tính báo đáp. Lễ Vu lan bồn là lễ cúng dường tứ vật dụng cho Tăng đoàn thanh tịnh sau lễ Tự tứ, thành tựu công đức vô lượng vô biên. Truyền thống chư Phật là sự đền ơn. Hòa thượng một lần nữa thuyết giảng về tấm gương cứu độ mẹ của Đại hiếu Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất.  

Vu lan chính là Đàn lễ Trai tăng, là pháp môn đệ nhất xuyên suốt qua thời gian dẫn đến thành tựu đệ nhất, oai lực đệ nhất. Chính vì vậy, phước báu khi Phật tử trở về dự Đại lễ Tự Tứ - Vu lan Báo hiếu là sự thành tựu hai phần công đức tài thí và pháp thí.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: