CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vu Lan niệm

Đường tu giải thoát chứng thần thông

Xót mẹ còn vương khổ lụy vòng

Bồ-tát Mục Liên lòng xúc cảm

Thiết tha nhờ Phật rải ân hồng.

 

Phật-đà dạy sắm lễ Vu Lan

Thỉnh tứ phương Tăng giải thoát nàn

Từ ấy đến nay y cổ lệ

Ngày rằm tháng Bảy độ vong ân.

 

Đây mùa báo hiếu nhớ người xưa

Xét lại mình nay luống thẩn thờ

Hạnh đức công phu còn kém khuyết

Cửu Huyền Thất Tổ những mong chờ.

 

Xét nghiệp dò căn luống hận mình

Nổi chìm mấy lượt kiếp lênh đênh

Tay vàng dìu dẫn ban ân lạ

Bến giác hồi quy tỏ đạo lành.

 

Con nguyện giờ đây trước Phật tiền

Cội Bồ vun quén trổ hoa duyên

Đèn Thiền khêu tỏ lòe tia huệ

            Hồi hướng công phu độ Cửu Huyền.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: