CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuất gia nhân mùa Vu lan báo hiếu

Sáng ngày 16/7 Mậu Tuất - 2018, sau ngày Tự tứ, Ni trưởng Tân Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái kiêm Giám luật; cùng quý Ni trưởng, Ni sư, chứng minh buổi lễ Xuất gia cho 34 vị tại Tịnh xá Ngọc Phương – TP.HCM.

"Những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ với của cải vật chất, tiền bạc thời không bao giờ đủ để trả ơn cha mẹ. Nhưng này các Tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, thì khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới thì khuyến khích, hướng dẫn an trú vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham, thì khuyến khích, hướng dẫn an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác trí tuệ, thì khuyến khích, an trú vào trí tuệ, cho đến như vậy, này các Tỳ kheo, là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha" (Tăng Chi bộ kinh)

Nhân duyên xuất gia mỗi người mỗi cảnh, nhưng sự phát nguyện đi trên con đường cao thượng nhân mùa Vu lan báo hiếu có lẽ một phần là chữ hiếu, vì “Hiếu hạnh vi tiên”, "Nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng".

Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi

Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi

Nợ trần ngày ấy dứt rồi

Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: